1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی روش بهینه فنتون و کاربرد در پاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فنتون، پاکسازی خاک، اکسیداسین پیشرفته
سال 1398
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، علی سیف(دانشجو)

چکیده

طراحی روش بهینه فنتون و کاربرد در پاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک