1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی زئولیت NaY عامل دار شده با آلکیل آمینو پیریدین و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در تشکیل حلقه پیران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت NaY، کاتالیزور، 2-آمینو-H4- کرومن، واکنش چندجزئی
سال 1395
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)، حکیمه بهیار(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق، زئولیت NaY عامل دار شده با آلکیل آمینو پیریدین تهیه شده است. ساختار زئولیت عامل دار شده توسط روش های FT-IR،FE-SEM ، XRD ، CHN و TGA مورد شناسایی قرار گرفته است. این کاتالیزور جامد بازی در سنتز مشتقات 2-آمینو-H4-کرومن از طریق واکنش چند جزئی آلدهید ها، مالونونیتریل و β- نفتول در شرایط بدون حلال و دمای °C100 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بازده واکنش آلی با استفاده از این کاتالیزور 95% بوده و این کاتالیزور قابلیت بازیابی دارد.