1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی کوپلیمر N-ایزوپروپیل آکریل آمید /فتالوسیانین با استفاده از نانو ذرات هیبریدی Fe/Fe3O4 فتالوسیانین الیگومر و بررسی حساسیت گرمایی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کوپلیمر N-ایزوپروپیل آکریل آمید /فتالوسیانین، نانوکامپوزیت مغناطیسی، نانوذرات هیبریدی
سال 1393
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)، لیلا رحیمی(دانشجو)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه، نانوکامپوزیت های مغناطیسی حساس به گرما با عنوان کوپلیمر N-ایزوپروپیل آکریل آمید/کبالت فتالوسیانین ساخته شد و مورد شناسایی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا 4وˊ4-](پروپان2و2-دی یل بیس(1و4-فنیلن))بیس-اکسی فتالونیتریل[ (I) با شروع از بیس فنول آ و 4-نیتروفتالونیتریل سنتز شد و در ادامه از ترکیب(I) در سنتز نانوذرات هیبریدی Fe/Fe3O4 فتالوسیانین الیگومر جدید (II) با روش سولوترمال استفاده گردید. پس از آن مونومر کبالت تترا(کربونیل آکریلیک)آمینو فتالوسیانین(V) طی سه مرحله با شروع از 4-نیتروفتالیک اسید و کبالت کلرید تهیه گردید. در ادامه هیدروژل حساس به گرمای N-ایزوپروپیل آکریل آمید/کبالت فتالوسیانین با دو درصد وزنی متفاوت 1% و 3% از مونومر (V) ساخته شده در مرحله قبل، تهیه شد. در مرحله پایانی، درصدهای متفاوتی از نانوذره ی هیبریدی وارد ساختار کوپلیمر N-ایزوپروپیل آکریل آمید/کبالت-فتالوسیانین شد و نانوکامپوزیت های مغناطیسی حساس به گرما تهیه شدند. شناسایی نانوذرات ساخته شده و نیز ساختار، مورفولوژی، خواص مغناطیسی و حداقل دمای بحرانی محلول (LCST) نانوکامپوزیت های مغناطیسی حساس به گرمای سنتز شده توسط تکنیک-های FT-IR، UV-Vis، XRD ، SEM، VSM، TGA و DSC مورد بررسی قرار گرفت.