1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده روی نانو ذرات مغناطیسی Co-MnFe2O4 پوشش دار شده با عصاره چای سبز و مطالعه قدرت کاتالیزوری آن در سنتز مشتقات بنزوپیران ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی،پیران ها عصاره چای سبز، واکنش های چند جزئی، کاتالیزور
سال 1400
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان احدی(استاد مشاور)

چکیده

نانوذرات به دلیل سطح تماس بالا قابلیت پوشش دار شدن با ترکیبات آلی و معدنی را دارا می باشند. پوشش دار کردن نانوذرات با هدف کاهش تجمع این مواد انجام می شود. مهمترین خصوصیت این دسته از نانومواد قدرت سوپرپارامغناطیس آن ها است که جداسازی آن ها از محیط آزمایش را آسان کرده است. استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور در واکنش های چند جزیی برای سنتز انواع هتروسیکل ها مانند پیران ها به دلیل داشتن خواص بیولوژیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در این پروژه از موادطبیعی و سازگار با محیط زیست ( چای سبز) به عنوان پوششی برای نانوذرات مغناطیسی MnCoFe2O4 استفاده شد و با سولفات مس تشکیل کمپلکس داد. سپس نانوذرات سنتزی MnCoFe2O4@GT@Cu توسط تکنیک های FT-IR، XRD، FE-SEM، EDS ، VSMو ICP-MAS شناسایی و در انتها خواص کاتالیزوری آن در سنتز پیران ها مورد بررسی قرار گرفت. زمان کوتاه واکنش، بازده بالا و استفاده از پوشش سبز و دوست دار با محیط زیست از نقطه قوت این کار می باشند. کلمات کلیدی: نانوذرات مغناطیسی MnCoFe2O4@GT@Cu ، پیران ها، چای سبز، واکنش های چند جزیی، کاتالیزور.