1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو کامپوزیت مغناطیسی مزو پروس پلی ملامین – ترفتالدهید حاوی مس ( II)یک کاتالیست موثر و قابل بازیافت مغناطیسی برای سنتز مشتقات بنزیمیدازول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی ملامین – ترفتالدهید-مغناطیسی- نانو کامپوزیت
سال 1393
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، اعظم دالوند(دانشجو)، حسن مغانیان(استاد راهنما)

چکیده

نانو کامپوزیت مغناطیسی مزو پروس پلی ملامین – ترفتالدهید حاوی مس ( II)یک کاتالیست موثر و قابل بازیافت مغناطیسی برای سنتز مشتقات بنزیمیدازول بنزیمیدازول ها ترکیبات هتروسیکل مهمی هستند که عموما˝ می توان آن ها را از واکنش 1و2- ارتو فنیلن دی آمین با بنزآلدهید یا ارتو کربوکسیلات سنتز کرد. این ترکیبات اهمیت زیادی دارند چون طیف گسترده و مفیدی از ویژگی های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی را دارند و به عنوان حد واسط های با ارزش در سنتزهای گوناگون استفاده شده اند . در این تحقیق روش تهیه نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با کلرید مس با روش ساده ارائه شده و به عنوان کاتالیزور در سنتز مشتقات بنزیمیدازول استفاده گردید. بدین صورت که ابتدا سطح نانو ذرات مغناطیسی آهن سنتز شده، با گروه تترا اتیل ارتو سیلیکات (TEOS) پوشیده شدند. در مرحله بعد نانو ذرات سنتز شده (Fe3O4/SiO2) توسط 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (ATES) عامل دار گردید.در مرحله بعد عامل دار کردن (NH2-SiO2/ Fe3O4) بوسیله پلی ملامین ترفتالدهید ( PMT ) انجام پذیرفت و در نهایت واکنش(MNPs @ PMT) با کلرید مس منجر به سنتز کاتالیزور ما شد. سنتز این کاتالیزور به دلیل داشتن مزایای از جمله قابل بازیافت بودن، تمیزبودن شرایط انجام واکنش، کوتاه تر کردن زمان انجام واکنش و هزینه کم تر بسیار مفید می باشد. نانو کامپوزیت مغناطیسی مزوپروس پلی ملامین – ترفتالدهید حاو ی مس ( II) یک کاتالیست موثر و قابل بازیافت برای سنتز مشتقات بنزیمیدازول می باشد که شناسایی آن از طریق تکنیک های FT-IR, VSM, TG, XRD, SEM, EDX, BET, XPS انجام پذیرفت