1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی دی هیدروپراکسیدهای دو قلو به وسیله بوریک اسید و نمک سزیم پلی اسید/زئولیت NaY به عنوان کاتالیست و استفاده از آنها به عنوان اکسیدان در سنتز بنزوتیازول ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دی هیدروپراکسید، بوریک اسید، نمک سزیم، زئولیت ها، بنزوتیازول، اکسنده، ترکیبات ناجورحلقه، ترت-بوتیل هیدروپراکسید
سال 1393
پژوهشگران مینا مرعشی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد مشاور)

چکیده

غلظت های گوناگون هیدروژن پراکسید دارای معایبی از قبیل قابلیت انفجار، خطرناک بودن، ناپایداری، خورندگی و غیره می باشند. لذا سنتز اکسید کننده ای قوی و مناسب جهت جایگزین کردن با هیدروژن پراکسید بسیار مهم می باشد. اخیراً دی هیدروپراکسیدهای دوقلو به عنوان اکسید کننده هایی قوی و مناسب مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه، دی هیدرو پراکسیدهای دوقلوی مختلف با استفاده از واکنش آلدئیدها و کتون های مختلف و آب اکسیژنه در حضور کاتالیزورهای بوریک اسید و نمک سزیم پلی اسید/زئولیت NaY سنتز شده اند. در قسمت دوم این پایان نامه از سیستم 1,1-دی هیدروپراکسی سیکلوهگزان حمایت شده با اوره که در مرحله اول سنتز شد، به همراه آنیون هالید جهت سنتز مشتقات بنزو-تیازول های 2- استخلاف شده استفاده شده است. این سیستم نیاز به مصرف مستقیم هالوژن مولکولی را بر طرف ساخته و به صورت کنترل شده و ملایم در محیط واکنش کاتیون هالوژن مثبت آزاد می سازد. بنزوتیازول ها در زمینه دارویی و درمانی کاربرد های فراوانی دارند و سنتز آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.