1402/12/03
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Heteropoly acid/NaY zeolite as a reusable solid catalyst for highly efficient synthesis of gem-dihydroperoxides and 1,2,4,5-tetraoxanes Kaveh Khosravi, Mojgan Zendehdel, Shirin Naserifar, Fatemeh Tavakoli, Kobra Khalaji, Atefeh Asgari (2016)
Nano-CrY zeolite as a new and reusable catalyst for synthesis of 2-aryl-1H-benzothiazoles Mojgan Zendehdel, Kaveh Khosravi, Maryam Javadizadeh (2015)
MICROWAVE-ASSISTED SOLVENT-FREE SYNTHESIS OF 3,4DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H)-ONES CATALYZED BY NH4OBr Davood Azarifar, Kaveh Khosravi, khadijeh soleymani, Zohreh Najminejad (2011)
مقاله ارائه‌شده
Synthesis of 1,2,3-triazolyl-pyridine derivatives through a multicomponent reactions and using a new nano-magnetic catalyst based on urea Monireh Navazeni, Morteza Torabi, Mohammad Ali Zolfigol, Ardeshir Khazaei, Kaveh Khosravi (2023)
کتاب
ملزومات شیمی دارویی کاوه خسروی، سعید عسگری (1397)
روش استفاده از متون علمی شیمی کاوه خسروی، شیرین ناصری فر (1395)
شیمی آلی وید جلد سوم کاوه خسروی (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته