1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز 1- آمیدو یا 1- آمینوآلکیل- 2- نفتولها در حضور نانو ذره مغناطیسی Fe3O4/SiO2 عاملدار شده با سولفانیلیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی، سولفانیلیک اسید، اکسید آهن، سیلیسیم دی اکسید، آمینوآلکیل-2-نفتول،آمیدو آلکیل- 2-نفتول
سال 1393
پژوهشگران الهه ساروق فراهان(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

واکنشهای چندجزئی درشیمی بسیاربااهمیت وحیاتی هستند.این واکنش ها باعث افزایش سرعت ساخت مولکول های پیچیده میشوندوبه محققان این امکان رامی دهندکه بدون ایزوله کردن هیچ حدواسطی روش های جدیدراپیداکنندوتوسعه دهند.آمیدوآلکیل2-نفتول هاترکیبات مهمی درسنتز اجزای سازنده به شمارمی روندوبه عنوان یک پیش ماده برای سنتزمشتقات آمینومتیل2-نفتول هابه کارمی روند.مشتقات آمیدوآلکیل نفتول هامی توانندبه آسانی به آمینوآلکیل2-نفتول هاهیدرولیزشوند.ازاین مشتقات برای رفع فشارخون پایین و افزایش ضربان قلب استفاده میشود.عامل دارکردن سطح نانوذرات مغناطیسی درکاربردکاتالیزراستفاده فراوانی دارد . این کاتالیزر در بسیاری از ترکیبات آلی از جمله واکنش-های چندجزئی و سنتزترکیبات هتروسیکل و ... مورد استفاده قرار می گیرد .سنتز این کاتالیزرها به دلیل داشتن مزایایی نظیر قابل بازیافت بودن ، کوتاه کردن زمان واکنش ، تمیز بودن شرایط واکنش ، هزینه کمتر ، استخراج آسان و استفاده مجدد از آنها بسیار مفید می باشد