1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی تعدادی از مشتقات جدید و مهم دارویی آمیدوآلکیل نفتول ها و ایزوکینولین ها از مواد بر پایه زیستی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مواد بر اساس ساختارهای زیستی، آمیدوآلکیل نفتول ها، ایزوکینولین ها، فعالیت ضد باکتریایی، نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده.
سال 1400
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد مشاور)

چکیده

چکیده دانشگاه اراک در سال های اخیر طیف وسیعی از ساختارهای جدید با استفاده از مواد بر اساس ساختارهای زیستی طراحی شده است و این مواد در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی با برنامه ریزی های هدفمند برای بهبود کیفیت زندگی بشر بکار گرفته می شوند. در این کار، نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده جدید Fe3O4 پوشش دار شده با سیلیکا، Fe3O4@SiO2-TETA-SO3H، روی سطح نانوذره Fe3O4 بوسیله گروه سولفون تثبت شده سنتز شد. ساختار نانوذره توسط آنالیزهای مختلفی شامل FT-IR، XRD، TGA، FE-SEM، EDX و VSM شناسایی شد. فعالیت این نانوذرات به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف تعدادی از آمیدو آلکیل نفتول های مشتق شده از اسیدهای چرب مورد بررسی قرار گرفت (طرح 1). همچنین، تعدادی از مشتقات جدید ایزوکینولین تحت شرایط واکنش بتی سنتز شد. واکنش سه جزئی ایزوکینولین ها از آریل آلدهیدها، 7،2-نفتالن دی اُل و نمک های آمونیوم کربوکسیلات اسیدهای چرب با زنجیرهای متنوع در حلال اتانول و تحت شرایط رفلاکس با راندمان عالی انجام شد (طرح 2). علاوه بر این، فعالیت بیولوژیکی مواد جدید در برابر دو باکتری استافیلوکوکوس ارئوس (ATCC 25923) و اشریشیای کلی (ATCC 25922) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی ترکیبات در برابر دو تست باکتریایی فعالیت آنتی باکتریایی خوبی از خود نشان دادند. فعالیت آنتی باکتریایی قوی این ترکیبات ممکن است به خاطر وجود گروه های با خواص دارویی مانند آمیدهای چرب و حلقه پیریدینی باشد. طرح (1): سنتز مشتقات آمیدوآلکیل نفتول در حضور نانوذرات Fe3O4@SiO2-TETA-SO3H طرح (2): سنتز مشتقات ایزوکینولین در شرایط رفلاکس با حلال اتانول و بدون کاتالیزور