1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/12/11 10:24:0 ق.ظ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی-پریمیدین-کاتالیزور-شیمی محاسباتی
سال 1397
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، پروین صفری(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی، نانوکاتالیزور مغناطیسی عامل دار ((Fe3O4@SiO2-LB-Cuبا نسبت سطح به حجم بالا و نیز جداسازی آسان توسط یک میدان مغناطیسی خارجی سنتز شد. شناسایی این نانوذرهمغناطیسی عامل دار شده با کمپلکس بازشیف توسط آنالیزهای FT-IR، SEM،EDX، XRD، VSMو TGAانجام شد. فعالیت کاتالیزوری این کاتالیزور در سنتز مشتقات دی هیدروپریمیدین ها با استفاده از ترکیب 8،1-دی-آمینونفتالن و آلدهیدهای آروماتیک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش DFT (تابعیت چگالی)، به مطالعه برخی از خواص دارویی ترکیبات پریمیدینی پرداختیم. سادگی و مناسب بودن روش تجربی از نظر زیست محیطی، زمان کوتاه انجام واکنش و عدم تشکیل محصولات جانبی از جمله مزیت های این تحقیق می باشند