1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی کمپلکس Zn تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی MnCoFe2O4 و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش بیجینلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات MnCoFe2O4@SiO2-NH-SA&ZnCl2 ، حواص سوپرپارامغناطیس، واکنش بیجینلی، کاتالیزور، واکنش سه جزیی
سال 1400
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان احدی(استاد راهنما)

چکیده

کمپلکس جدید Zn بروی سطح نانوذرات مغناطیسی MnCoFe2O4 به عنوان کاتالیزور با قابلیت استفاده مجدد برای واکنش بیجینلی از طریق واکنش سه جزیی اتیل استات یا دایمدون یا باربیتوریک اسید، اوره یا تیوره و آلدهیدهای آروماتیک مورد استفاده قرار گرفت. نانوذره مغناطیسی MnCoFe2O4@SiO2-NH-SA&ZnCl2 با روش ساده و آسان سنتز شد و با آنالیزهای FT-IR ، XRD،FE-SEM ، EDX،ICP-OES ، TGA و VSM شناسایی شد. بر اساس یافته ها، این نانوذرات مغناطیسی دارای خواص سوپر پارامغناطیسی بوده و به عنوان کاتالیزور ناهمگن در سنتز واکنش بیجینلی مورد استفاده قرار گرفتند. برخی از مزایای این پژوهش شامل جداسازی آسان کاتالیزور توسط آهنربا، زمان کوتاه واکنش، بازده عالی، حذف حلال و انجام واکنش در شرایط بدون حلال، خالص سازی آسان و قابلیت استفاده مجدد در6 مرتبه واکنش می باشد.