1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و بررسی کاربرد نانوذرات مغناطیسی جدید Fe3O4/SiO2 عامل دار شده با پای پیرازین به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن در سنتز مشتقات 2-آمینو-H4-کرومن ها تحت شرایط بدون حلال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات مغنازیسی، کاتالیست
سال 1392
پژوهشگران زینب سوری(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد مشاور)

چکیده

عامل دارکردن سطح نانو ذرات مغناظیسی درکاربردکاتالیزوری استفاده فراوانی دارد. این کاتالیزرهادر بسیاری ترکیبات آلی ازجمله واکنش های چندجزئی وسنتز ترکیبات هتروسیکل وغیره مورداستفاده قرارمی گیرد. سنتزاین کاتالیزورها به دلیل داشتن مزایایی نظیرقابل بازیافت بودن،کوتاه کردن زمان انجام واکنش،تمیزبودن شرایط واکنش واستخراج آسان واستفاده مجدداز آنهادر واکنش های دیگر می تواندبسیارمفیدباشد. دراین پروزه نانوذرات مغناطیسی جدیدعامل دارشده با گروه های آمینی تهیه خواهدشد.وکاربردکاتالیزوری آن درواکنش های چندجزئی برای تهیه کرومن ها موردبررسی قرارخواهدگرفت.