1403/02/29
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بحری در کوزه ای ابوالفضل حری (1400)
اقتباس در رسانه ابوالفضل حری (1396)
هنر جناس سازی در ریالرآن ابوالفضل حری (1390)
فنون و صنایع ادبی در قرآن ابوالفضل حری (1388)
مسئله الهیات و زیباشناسی ابوالفضل حری (1388)
بیان های روایت ابوالفضل حری (1388)
مقاله ارائه‌شده
انسان به مثابه حی متاله ابوالفضل حری (1393)
کتاب
ترجمۀ متون ادبی ابوالفضل حری (1402)
مبانی روایت ابوالفضل حری (1401)
روایت پژوهی در نظر و عمل ابوالفضل حری (1401)
دانشنامه نظریه های روایت ابوالفضل حری (1396)
کلک خیال انگیز ابوالفضل حری (1393)
پرورش ذهن ابوالفضل حری (1390)
رهیافت هایی به قرآن کریم ابوالفضل حری (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
A Feminist Study of Power Struggles in Paula Hawkins’s The Girl on the Train Based on Luce Irigaray’s Theory Mohammad Ghaffary, Abolfazl Horri, Huda Yaseen Muhammed Al-Bdairi (2023)
The Study of Female Portraits in Harold Pinter's Old Times: A Feminist Stylistic Approach Abolfazl Horri, Mahdi Javidshad, Estabraq Dawood Shihap (2023)
The Stylistics of Power Shift in David Mamet’s Oleanna: A Study Based on Conversation Analysis Seyed Mohammad Hosseini, Abolfazl Horri, Mustafa Rahman Khudhair Alzeyadi (2023)
The Image of Women and Freedom in H. James Daisy Miller: A Feminist Approach Abolfazl Horri, Seyed Mohammad Hosseini, Hasanain Sabah Abdulhadi Al-Bdairi (2023)
Art as Resistance: Black Identity in Sherely Anne Williams' Dessa Rose: A Trauma Studies Approach Abolfazl Horri, Mohammad Ghaffary, Dania Ali Albakeerat (2023)
بررسی ژانر وهمناک در فرج بعد از شدت علی صباغی، ابوالفضل حری (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
شایسته تقدیر ابوالفضل حری (1402)
پژوهشگر برتر استان ابوالفضل حری (1401)