1403/05/04
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نظام ترجمه در شکل گیری ادبیات داستانی ایرانی در پرتو نظریه نظامگان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ترجمه، تجددخواهی، الگوهای روایی، رمان نویسی فارسی، دموکراسی ادبی
سال 1397
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله نقش ترجمه را در شکل گیری آثار اولیه ادبیات داستانی ایرانی و به ویژه سنت رمان نویسی فارسی و نثر داستانی کوتاه در پرتو نظریۀ نظامگان بررسی می کند. همه بحث این است که ترجمه به منزله ابزاری برای ایجاد تغییر و تحول نه فقط در زمینه ادبیات بلکه سایر علوم و فنون و حتی ایدئولوژی نیز عمل می کند. آثار ترجمه شده از دو جهت حایز اهمیت است. اول، نویسندگان ایرانی از روش های توصیفی و داستان پردازی آنها تقلید می کنند و دوم، محبوبیت این رمان ها با خود جمعیت جدید کتاب خوان شهری و از طبقات متوسط جامعه را در پی می آورد. رواج ترجمه در قالب یک نظام با خود الگوهای نو و تازه به همراه می آورد گونه های ادبی جدید و از جمله ژانر رمان و داستان کوتاه نیز در بطن و در کنار سایر نظام های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نضج می گیرد. در مجموع، ترجمه سبب می شود که سبک نوشتاری منثور و از جمله سنت نگارش ادبیات داستانی کوتاه و رمان نویسی به منزله گونه های جدید، جای سبک نوشتاری منظوم را بگیرد. این مقاله، تاثیر نظام ترجمه را در کنار سایر نظام ها بر سبک و سیاق رمان نویسی اولیه فارسی و از آن میان سه رمان امیرارسلان رومی، کتاب احمد و سیاحتنامه ابراهیم بیک مراغه ای تا دموکراسی ادبی پیشنهادی جمالزاده و تا برخی رمان های مدرن متاخر بررسی می کند.