1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نسبت میان تاریخ و روایت در تاریخ بیهقی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تاریخ، روایت
سال 1400
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله نشان میدهد چگونه تاریخ بیهقی محصول گفتمان خاص سیاسی غالب در عصر غزنویان و بازتابدهنده ویژگیهای این گفتمان است چه در پرده و چه بر پرده.