1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت شناسی، مانفرد یان، راوی، روایتگری
سال 1399
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب، مولفه های اصلی «داستان» و «گفتمان» مورد نظر روایت شناسان را به ترتیبی که در مقالۀ مترجم در ابتدای کتاب آمده، در هشت فصل معرفی می کند. یان در فصل اول، مقدمات و مبانی اصلی روایت شناسی و به ویژه، آغازین روایت های داستانی را بررسی می کند. در فصل دوم، یان، رویکرد روایت شناختی را معرفی و ژانرها، ارتباط و سطوح روایت را تحلیل و بررسی می کند. نویسنده، در فصل سوم، مولفۀ روایتگری را که به تعبیر برخی، سومین مولفۀ روایت شناسی است، معرفی و در پرتو آن، مبحث صدای روایی و کانونی شدگی را بررسی کرده و از موقعیت های روایی اشتانسل- روایت شناس پیشتاز آلمانی- نیز سخن به میان می آورد. یان در فصل چهارم، به حوزۀ دستور زبان داستان پا می گذارد و به اختصار، کنش، رخدادها و پی رنگ روایت را بررسی می کند. فصل پنجم، مولفۀ زمان و کارکردهای آن بررسی می شود. فصل ششم، از صحنه پردازی و فضای داستانی سخن می گوید. نویسنده در فصل هفتم، شخصیت و شخصیت پردازی را در روایت بررسی می کند و در نهایت در فصل هشتم، مانفرد یان خواننده را با وجوه بازنمایی گفتمان روایی و به ویژه، گفتمان مستقیم، غیرمستقیم و گفتمان غیرمستقیم آزاد و صد البته، سیلان ذهن و، تک گویی درونی و حدیث نفس، آشنا می سازد. کتاب با تحلیل مختصر داستان کوتاه «تابلوی قایق ماهیگیری اثر آلن سیلیتو- نویسندۀ انگلیسی- از دیدگاه روایت شناسی به پایان می آید. گفتنی است، یان، منبعی کامل اما نه چندان بروز را ضمیمۀ نوشتار خود کرده و مترجم به این آثار، تحشیه هایی افزوده و برخی از آنها را به خوانندگان فارسی معرفی کرده است. واژه نامۀ فارسی- انگلیسی و انگلیسی- فارسی، افزودۀ مترجم است.