2024 : 4 : 19
Abolfazl Horri

Abolfazl Horri

Academic rank: Associate Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
Education: PhD.
ScopusId: 54970572400
Faculty: Literature and Languages
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
درآمدی نقادانه-زبان شناختی بر روایت
Type
Book
Keywords
روایت- زبان شناسی
Year
2004
Researchers Abolfazl Horri

Abstract

این کتاب، روایت را عمدتا از منظر زبان شناسی بررسی می کند. این نوشتار درآمدی است نقادانه بر "روایت" که طی آن نویسنده رهیافت های زبان محور یا متمایل به زبان را کنکاش می کند که همانا عبارت است از: بررسی روایت در قالب نظام مند داستان ها و الگوهای تحلیل روایت. به سخن دیگر، این کتاب به طیف از روایت ها مربوط می شود: روایت های ادبی، قصه های پریان، داستان برای کودکان و از زبان کودکان، و روایت های شفاهی مستتر در مکالمه و داستان های خبری در رسانه ها. مباحثی که در کتاب عنوان شده بدین قرار است: "ویژگی های کلی و عمل روایت ها، ساختار بنیادین داستان" و "شیوه ی بیان متن روایی (زمان، کانونی شدگی، عمل روایت، شخصیت، صحنه پردازی و سخن غیر مستقیم آزاد)، روایت به منزله ی موفقیت اجتماعی: رویکرد جامعه/ زبان شناختی، روایت های کودکانه، و روایت به منزله ی کنش سیاسی. کتاب هم چنین دارای سه پیوست است: 1- متن انگلیسی برای مطالعه ی بیش تر موضوع، 2- ترجمه ی داستان اولین اثر جیمز جویس، 3- کتاب شناسی