1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل منتخب حکایات جوحی بر اساس الگوی سه بخشی روایت گری طنزآمیز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روایت، طنزآمیزی، لطیفۀ روایی، لطیفۀ غیرداستانی، حکایات جوحی
سال 1400
مجله فرهنگ و ادبيات عامه
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله، روایت گری طنزآمیز لطیفه های داستانی و غیرداستانی یا مصنوع و محاوره ای را در پرتو گذار از لطیفۀ غیرداستانی به لطیفۀ داستانی و با اشاره به برخی نمونه ها، بررسی می کند. ابتدا، کلیاتی درباره روایت طنزآمیز بیان می شود. سپس، روایت طنزآمیز غیرداستانی در تقابل با روایت طنزآمیز داستانی بحث و گفته می شود روایت غیرداستانی، بافت وابسته، خلق الساعه و محاوره ای است که در تبادل کلامی شکل می گیرد و به داستان و راوی نیاز ندارد. در عوض، روایت طنزآمیز، وابستگی به بافت ندارد؛ از پیش ساخته و مصنوع است و به داستان و راوی نیاز دارد. لطیفه غیرداستانی نوعاً شامل سه مرحله است: سرآغاز، تناقض، گره گشایی. به نظر می رسد در متون طنزآمیز روایی طولانی تر نه لُب مطلب که چندین جب لاین رخ می دهد که لزوماً در پایان متن نمی آید و در سرتاسر متن پراکنده است. در این مقاله، گذار از لطیفه داستانی کوتاه به لطیفۀ داستانی بلند در پرتو منتخبی از حکایات جوحی در مصادر مختلف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند تغییر لُب مطلب، به ویژه در حکایات منتخب جوحی، نقش چندانی در تبدیل لطیفۀ غیرداستانی به داستانی ندارد؛ اما لطیفه داستانی کوتاه به سبب پراکندگی لُب مطلب، به لطیفۀ داستانی حجیم تر بدل می شود.