1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برهم‌کنشی مطالعات میانرشتگی و فرهنگی در ادبیات تطبیقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
میان‌رشتگی، مطالعات فرهنگی، ادبیات تطبیقی، نخبگی، عامه‌پسندی
سال 1401
مجله پژوهش های بین رشته ای ادبی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله، بر نقش مطالعات میان‌رشتگی و فرهنگی در تبیین ادبیات تطبیقی تأکید می‌کند. در این‌جا، پای چند مسئله به میان می‌آید. اول، ادبیات فقط محدود به متون مکتوب نمی‌شود و همه نوع متون نوشتاری و غیرنوشتاری را در بر می‌گیرد. دوم، تعریف دقیقی از ادبیات تطبیقی به‌مثابه «رشته» یعنی نظام مطالعاتی در دست نداریم. سوم، علاوه بر مطالعات رشته‌ای، بحث مطالعات میان‌رشته‌ای، چندرشته‌ای، بینا‌رشته‌ای، پسارشته‌ای و فرارشته‌ای نیز به میان می‌آید. همه بحث این است که ادبیات تطبیقی چه موقع و چگونه ممکن است به مطالعۀ فرهنگی بدل شود؟ این مقاله می‌کوشد به برخی مسائل مرتبط با پیوند مطالعات فرهنگی، میان‌رشتگی و ادبیات تطبیقی اشاره، و روابط میان آنها را به‌اختصار تبیین کند. از این رو، ابتدا به پیشینه مطالعاتی اشاره و سپس، مبانی نظری بحث تبیین می‌شود. به تعاریف مختلف فرهنگ نیز اشاره، و مباحث میان‌رشتگی در ارتباط با مطالعات فرهنگی و ادبیات تطبیقی مرور می‌شوند. آن‌گاه تلاش می‌شود مسائل میان‌رشتگی ادبیات تطبیقی به‌مثابه رشته، مرور شود. این مقاله، درآمدی بر بحث ارتباط ادبیات تطبیقی با سایر هنرها محسوب می‌شود.