1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی؛ از منظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی کیفیت ترجمه، الگوی هاوس، برگردان فارسی، داستان پسامدرنیستی
سال 1396
مجله پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله، دو برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیسیتی اثر مک هیل را از منظر رویکرد نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه به ویژه الگوی جولیان هاوس (1996) بررسی می کند. ابتدا، کتاب اصلی معرفی می شود. سپس، الگوی جولیان هاوس معرفی و در ضمن آن الگویی برساخته برای بررسی متن اصلی و ترجمه آن ارائه می شود و در نهایت، بخش هایی از کتاب اصلی و دو برگردان فارسی آن از منظر مولفه های رایج در ارزیابی نقد و کیفیت ترجمه در سطوح واژگانی، نحوی و معنایی بررسی و تحلیل می شود. در پایان جمعبندی می شود که یکی از برگردان های فارسی کتاب در مجموع به سبب پاره ای کژفهمی ها ترجمه ای چندان موفق از کار درنیامده است.