1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت داستانی: بوطیقای معاصر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت، بوطیقا، ساختار، قصه، داستان، سیوژه
سال 1387
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب رویکرد روایت شناختی ‍نت در تحلیل اثار داستانی را بررسی می کند.