1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عجایب نامه ها به منزله ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایت های کتاب عجایب هند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله فصلنامه نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مقاله عجایب نامه نویسی را به منزله نوشتار وهمناک بررسی می کند. پرسش مقاله این است که چگونه می توان (و یا نمی توان) عجایب نامه ها را به منزله نوشتار وهمناک قلمداد کرد؟ ابتدا به پیشینه بحث عجایب نامه ها و ادبیات وهمناک اشاره می شود. در ادامه، واژگان عجایب و وهمناک تبارشناسی می شود و از خاستگاه های مذهبی، تاریخی و اجتماعی هر دو، ذکر به میان می آید. وهمناک زاده وهم و خیال است و در اوهام ذهنی ریشه دارد، عجایب نامه ها برآمده از واقعیت، و حاصل نگاه دقیق مشاهده گر است. در بخشی از مقاله، رویکرد ساختاری تودروف در عجایب نامه های داستانی، مقابله و بررسی تطبیقی می شود و نتیجه ای که به دست می آید این است که برخی حکایات عجایب هند با انواع پنج گانه شگفت وهمناک در دسته بندی تودروف همخوانی دارند. در پایان نیز به چندین یافته اشاره می شود. در مجموع، عجایب نامه ها از برخی جهات با ادبیات وهمناک همخوانی دارند و از برخی جهات نیز همخوانی ندارند.