1403/04/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کژتابیهای ترجمه قرآن به زبان انگلیسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ترجمه/ ترجمه قرآن/ ترجمه انگلیسی قرآن/ چالشهای ترجمه
سال 1389
مجله پژوهشهاي قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

بررسی ترجمههای انگلیسی قرآن در حال حاضر نشان میدهد عمده هدف مترجم قرآن انتقال پیام برساختیقرآن بدون توجه به ویژگیهای سبکی و الگوی گفتمانی قرآن است. قرآن در مقایسه با متون متعارف نثر، برساختی هنرمندانه و فصاحتی بلیغ دارد. ظرافت واژگانی و اسلوب قرآنی در بسیاری از ترجمههای انگلیسی قرآن خوب از کار در نیامده است. از این رو، این جستار بر آن است تا چالشهای فراروی مترجمان قرآن را در سطوح واژگانی، ساختاری/ سبکی و بلاغی برآفتاب کند. نیز این مقاله سعی میکند با نگاهی به بازآفرینی ترجمهای مناسب در شکل و محتوا، حوزه ترجمه قرآن را دوچندان پویا جلوه دهد.