1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رشته ها و مباحث ادبیات تطبیقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نقد و نظریه ادبی، مطالعات فرهنگی، پسااستعمارگری، ادبیات جهان، مطالعات ترجمه و مطالعات دریافت
سال 1400
مجله فصلنامه نامه فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسي )
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این جستار، گزیده ای از ترجمه فصل چهارم کتاب ادبیات تطبیقی: موجز و مختصر (2018) از بن هاتچینسون، استاد مطالعات ادبیات تطبیقی انجمن ادبیات تطبیقی بریتانیاست. هاتچینسون در فصل اول، استعاره های خوانش، در فصل دوم، شیوه ها و اصول، در فصل سوم، تاریخچه و قهرمان و در فصل چهارم، رشته ها و مباحث ادبیات تطبیقی را به زبانی مختصر، موجز و کاربردی بیان می کند. نویسنده کتاب را با دو آینده نگری برای ادبیات تطبیقی به پایان می آورد: تعلیم امر سیاسی و تعلیم امر زیبایی شناسی. هاتچینسون در فصل چهارم، چندین رشته مرتبط با ادبیات تطبیقی را بررسی و تحلیل می کند و ارتباط اندام وار آن ها را با رشته ادبیات تطبیقی بررسی می کند: نقد و نظریه ادبی، مطالعات فرهنگی، پسااستعمارگری، ادبیات جهان، مطالعات ترجمه و مطالعات دریافت