1403/01/28
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of eight weeks of moderate intensity endurance training on serum levels of troponin I and BNP in radiotherapy rats Mina Khaleghi, Khalid Mohamadzadeh Salamat, Mohammad Parastesh, Mohammadreza Bayatiani, Kamal Kamal Azizbeig (2023)
The effect of resistance trainingon serumlevels of sex hormones and sperm quality in male rats under X-ray radiation Mohammadreza Bayatiani, Fatemeh Seif, shiva Molavi, Zahra Yousefvand, Mohammad Parastesh (2022)
بررسی پروفایل هورمونی مردان دوچرخه سوار تیم ملی ایران محمد پرستش، آ شهیدی، عباس صارمی (1401)
Aerobic training mitigates the negative impact of diabetes on fertility Abbas Saremi, Zahra Yousefvand, Mohammad Parastesh, Mohammad Bayat, Daniyal Ghahraman (2022)
تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و عملکرد جنسی زنان یائسه محمد پرستش، زهرا محسنی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
The effect of moderate-intensity aerobic training on serum levels of TNF-αand IL-6 in rats undergoing radiotherapy Mina Khaleghi, Khalid Mohamadzadeh Salamat, Mohammad Parastesh, Kamal Kamal Azizbeig, Mohammadreza Bayatiani (2021)
بازتوانی بیماران قلبی عروقی مبتلا به کووید- 91 : یک مطالعه مروری بهزاد آریا، محمد پرستش، محمدرضا صادقیان شاهی، فرحناز آیتی زاده تفتی، لیلی خاوری (1400)
The effect of high-intensity interval training on inflammatory markers in male rats undergoing X-ray radiation Mohammad Parastesh, Mohammadreza Bayatiani, Mina Khaleghi, Mohammadreza Sadeghian Shahi, Farahnaz Ayatizadeh Tafti, Behzad Aria (2021)
Effect of Aquatic Exercises on Severity of Urinary Incontinence and Estrogen Level in Postmenopausal Women Abbas Saremi, karim zohrevandian, Mohammad Parastesh, Samira Khalegi (2021)
Swimming Exercise Improves Rheumatoid Arthritis in Rat Abbas Saremi, Dariush Khajavi, Mohammad Parastesh, Saeid Tahmasebi, Narges Ramezani (2021)
مقایسه تمرینات هوازی به دو روش تناوبی و تداومی بر سطح سرمی فریتین و آهن موش های صحرایی دیابتیک محمد پرستش، شهین امیدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
Effect of exercise training on gene expression of adiponectin and its receptors in testicles and sex hormones in diabetic rats Zahra Nadi, Mohammad Bayat, Hadi Karami, Mohammad Parastesh, Parvin Dokht Bayat (2021)
A comparative study of the antidiabetic effect of two training protocols in streptozotocin-nicotinamide diabetic rats Mohammad-Reza Bayatani, mona alayi, Ahmad Akbari, Mehdi Sadegh, Amirhosein latifi, Jamal amri, Mohammad Parastesh (2021)
Physical Activity and Body Composition Profile of Infertile and Fertile Women Abbas Saremi, Alireza Bahramy, Mohammad Parastesh, Mina Ranjbar (2020)
The Effect of Aerobic Training on Serum Levels of Adiponectin, Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis and Sperm Quality in Diabetic Rats محمد پرستش، عباس صارمی، اکبر احمدی، مجتبی کاویانی (1398)
High-intensity interval training improved fasting blood glucose and lipid profiles in type 2 diabetic rats more than endurance training; possible involvement of irisin and betatrophin جمال امری، محمد پرستش، مهدی صادق، امیر حسین لطیفی، منا اعلایی (1398)
اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر وضعیت فشار اکسایشی بیضه و کیفیت اسپرماتوژنز در موشهای نر امین ممبینی، مهدی بهمن زاده، عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، محمد پرستش (1397)
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمونهای جنسی و پارامترهای اسپرم موشهای صحرایی دیابتی نوع 2 محمد پرستش، علی حیدریان پور، محمد رضا بیاتانی، عباس صارمی (1395)
تاثیر دوارده هفته فعالیت هوازی بر عملکرد ریوی و سطوح سرمی لپتین در مردان چاق محمد پرستش، علی حیدریان پور، عباس صارمی، محمد مهدی رفیعی (1393)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر پوکی استخوان موشهای مسن عباس صارمی، محمد پرستش، سید محمد مهدوی (1401)
اثر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطح سرمی واسپین موشهای دیابتی عباس صارمی، محمد پرستش، محمد بیات، زهرا جواهر طلب (1398)
کتاب
سالمندی فعال و فعالیت بدنی عباس صارمی، محمد پرستش (1400)
واژه نامه توصیفی فیزیولوژی ورزش و تمرین عباس صارمی، نیلوفر محمدی، نیلوفر امیدی، صدیقه سادات حجتی، محمد پرستش (1400)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 2 محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (1) محمد پرستش، نادر شوندی (1390)
مقدمات بیوانرژی برای علم تمرین اکبر قربانی، محمد پرستش، عباس صارمی (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر تمرینات تناوبی روی تردمیل آبی بر الگوی پرش-فرود و تعادل فوتسالیست های حرفه‌ای صفورا قاسمی، مسعود گلپایگانی، محمد پرستش، امیرحسین نجیمی (1402)
رابطه بین فعالیت بدنی و مرگ ناشی از کوید 19 در بیماران دیابتی عباس صارمی، محمد پرستش، آرش مرادزاده، داود داودمقامی (1401)
ارتباط سطح فعالیت بدنی با سلامت باروری زنان استان البرز عباس صارمی، محمد پرستش، ناهید قادری (1401)
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطح گنادوتروپین هورمون و سیرتوئین 1 در موشهای صحرایی عباس صارمی، مجتبی خانسوز، محمد پرستش، مریم غفاری (1400)
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی محور هورمونی هیپوفیز گنادال مردان دیابتی نوع 2 اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1399)
حلیمه موسوی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
نرگس رمضانی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
ایمان نادری عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
ستاره نوازنی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
اهورا رکاب طلا اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
سعید زمانیان عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم مینو رنجبر (مشاور) علیرضا بهرامی، عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم نوروزی (مشاور) عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
احمد مهدوی (مشاور) عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم شهین امیدی (راهنما) اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
خانم جواهر طلب (مشاور) عباس صارمی، محمد رضا بیاتانی، محمد پرستش (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
پژوهشگر برتر استان محمد پرستش (1402)

سوابق اجرایی

  • مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده علوم ورزشی (1398 - 1402)
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی (1402 - 1404)
  • مدیر گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی (1400 - 1402)
بیشتر