1403/04/02
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سیستم آنتیاکسیدانی گلوتاتیون و مالون دی آلدئید در موشهای بزرگ آزمایشگاهی مبتال به آرتریت روماتوئید
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آرتریت روماتوئید، تمرین استقامتی، مالون دآلدئید ، گلوتاتیون
سال 1401
مجله دانشور پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران عباس صارمی ، زهرا یوسفوند ، سعید طهماسبی ، محمد پرستش ، ریحانه نوروزی

چکیده

چکیده مقدمه و هدف: افزایش تولید رادیکالهای آزاد در مفاصل ملتهب و اختالل در سیستم آنتیاکسیدانی در آرتریت روماتوئید )RA )نقش دارد. شواهد نشان میدهد تمرین ورزشی موجب بهبود عالیم آرتریت روماتوئید میشود، هر چند مکانیزم آن به خوبی روشن نیست. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرین استقامتی بر روی سیستم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون و تغییرات اکسیداتیو ناشی از آرتریت روماتوئید در موشهای بزرگ آزمایشگاهی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 03 سر موش بزرگ آزمایشگاهی از نژاد ویستار با میانگین 033 تا 053 گرم به طور تصادفی در 0 گروه کنترل سالم )C ،)گروه کنترل آرتریت روماتوئیدی )C+RA )و گروه آرتریت روماتوئیدی همراه با تمرین استقامتی )EX+RA )قرار گرفتند )03=n .)گروههای تمرینی برنامه تمرین را به مدت 8 هفته اجرا کردند. دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی، درسطح معناداری 35/3 بررسی شدند. نتایج: نتایج نشان داد، آرتریت روماتوئید به طور معنیدار سطح مالون دی آلدئید را افزایش داد و تمرینات استقامتی از این پاسخ جلوگیری کرد )35/3>P .)همچنین، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در گروه C+RA به طور معنیدار در مقایسه با گروه EX+RA و C کاهش یافت )35/3>P .)عالوه بر این، شدت عالیم بالینی آرتریت روماتوئید در گروه EX+RA به طور معنی دار .)P>3/35( بود RA+C گروه از کمتر نتیجهگیری: یافتههای ما نشان میدهد که تمرین استقامتی ممکن است در جلوگیری از تغییرات منفی در سیستم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون و شاخصهای استرس اکسیداتیو مربوط به آرتریت روماتوئید مفید باشد.