1403/03/25
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمر ین مقاوم تی بر سطح سرمی هورمو نهای گنادوتروپین و سیرتوئین 1 در مو شهای صحرایی نر با سندروم ترک مور فین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتیچ هورمون گنادوتروپینچ سیرتوئین 1چ سندرن ترک مور فین
سال 1402
مجله اعتیاد پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد پرستش ، عباس صارمی

چکیده

هدف: ماالعه حاضر با هدر ارزیاب ی اثر ه ت هفته تمرین مقاومت ی بر ساح سرم ی هورمونها ی گنادوتروپین و سیرتوئین 1 در مو یهای صحرای ی نر با سندرون ترک مور ف ین صورد گرفت . رو ش: در 130 گرن ب ه طو ر ± این ماالعه تجربیچ 40 س ر رد صحرای ی نر نژاد ویستار اسن 8 تا 10 هفت هایچ وزن 30 تصادف ی به 4 گروه سالم مقاومت یچ مر فی ن مقاومت یچ کنتر سالم و کنتر مور فی ن تقسیم شدند. پروتدل ایجا د 0 میل یگرن بر میل یلیتر مورفین برای 21 روز اجرا شاد و در / 0 تا 4 / اعتیاد از طری دریافت دوزهای فزاینده 1 نهایت روز بیست و دون علائم سندرون ترک مور فین به صورد شاخ ه ای کم ی بررس ی شد. یک روز پس از پروتدل سندرن ترک مور فینچ گروههای ورزش ی برای ه ت هفته تحت تمرین مقاومت ی فزا ینده قرار گرفتند اباالا رفاتن از نردبان مخصوا به ارتفاع یک متر و با 26 پله با فاصاله 4 سانت یمتر سه جلسه در هفته . خونییری 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین ی انجان شد و هورمونهای گنادوتروپین و سیرتوئین 1 با استفاده از روی الایزا مورد ارزیاب ی قرار گرفت و نهایتا دادهها با استفاده از آزمون تحلی ل واریانس یک طرفه بررس ی شدند. یافتهها: ه ت هفته تمرین مقاومت ی موجب افزایش معن یدار ساو سرم ی هورمون گنادوتروپین در گروه سالم مقاومت ی نسبت به گروه کنتر سالم شدچ اما این اختلار در گروه مور فین مقاومت ی نسبت به گروه کنتر مور فین معن یدار نبود. در ساو سیرتوئین 1 در گروه مور فین مقاومت ی نسبت به گروه کنتر مور فین افزایش معناداری م اهده شد . نتیج هگیری: با توجه به نتایج ماالعه حاضرچ به نظر م یرسد تمرین مقاومتی م یتواند همزمان با کاهش علائم سندرون ترک مورفین بر بهبود ساح سیرتوئین 1 در مو یهای صحرایی نر با سندرن ترک مورفین موثر باشد.