1403/04/02
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر هشت هفته تمرین سرعتی همراه با مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دختران تمرین کرده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین سرعتی، جینسینگ، توان هوازی، توان بی هوازی، عملکرد سرعتی.
سال 1398
مجله پرستار و پزشك در رزم
شناسه DOI
پژوهشگران گل فروز میرزاپور نورآبادی ، عباس صارمی ، محمد پرستش

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین سرعتی همراه با مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دختران تمرین کرده بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 30 دختر فعال به طور تصادفی در سه گروه تمرین به همراه مکمل، تمرین و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه مکمل به همراه تمرین و تمرین به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات سرعتی پرداختند. گروه مکمل به همراه تمرین یک ساعت قبل از تمرینات سرعتی یک عدد کپسول 250 میلی گرمی جینسینگ مصرف می کردند. قبل و بعد از برنامه تمرین و مکمل دهی، توان هوازی و بی هوازی و عملکرد سرعتی اندازگیری به عمل آمد. به منظور بررسی نتایج از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥P استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که توان هوازی و عملکرد سرعتی در گروه تمرین به همراه مکمل نسبت به گروه تمرین و کنترل بطور معنی داری بهبود پیدا کرد، در حالی که توان بی هوازی در بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد که مکمل سازی جینسینگ می تواند باعث بهبود توان هوازی و عملکرد سرعتی شود.