1403/03/25
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی تستوسترون و دی هیدرواپی آندروسترون و عملکرد جنسی زنان یائسه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تستوسترون، DHEA، عملکرد جنسی، تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی
سال 1399
پژوهشگران محمد پرستش(استاد راهنما)، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)(استاد راهنما)، علی صارمی(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه و هدف: بیش از یک سوم از طول زندگی زنان را دوران یائسگی تشکیل می دهد. عملکرد جنسی زنان در طول این دوره کاهش یافته که خود باعث کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. برخی مطالعات ارتباط فعالیت فیزیکی با بهبود عملکرد جنسی و افزایش آندروژن ها ی خون را مطرح کردند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات همزمان مقاومتی و استقامتی بر سطح سرمی تستوسترون و DHEA و عملکرد جنسی زنان یائسه انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 30 نفر از زنان سالمند یائسه با محدوده سنی 45-68 سال انجام شد. ابزار پژوهش شامل نمونه های خون وریدی و پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بود. افراد مورد مطالعه به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. در گروه مداخله تمرینات ترکیبی استقامتی و مقاومتی، به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه انجام شد. نمونه گیری خون در دو مرحله، قبل از آغاز تمرین و پس از آخرین جلسه تمرین، در حالت ناشتا از ورید بازویی گرفته شد. در دومرحله نیز پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان نیز توسط تمام افراد تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تحلیل شدند و برای آزمون آن ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 4/5± 59 و میانگین BMI آن ها 29/2±6/24 بود. میانگین غلظت تستوسترون (004/0=P) و DHEA (056/0P =) در افرادی که تمرینات همزمان استقامتی و مقاوتی را انجام داده -بودند، افزایش یافت که در مورد تستوسترون این افزایش چشمگیر بود. تفاوت چشمگیری در حیطه های عملکرد جنسی شامل رضایتمندی (004/0P=) و میل جنسی (048/0P=) و نمره کل مقیاس(002/0=P)، قبل و بعد از انجام مداخله وجود داشت که نشان دهنده تاثیر تمرینات همزمان بر بهبود عملکرد جنسی در این حیطه ها می باشد (05/0P<). نتیجه گیری: در این مطالعه به دنبال انجام تمرینات همزمان مقاومتی و استقامتی، سطح تستوسترون افراد افزایش چشمگیری داشت. این مطالعه نشان داد که تمرینات همزمان موجب بهبود رضایت و میل جنسی شده و عملکرد جنسی را بهبود می بخشد. از آنجا که کاهش عملکرد جنسی یکی از عوارض یائسگی است، این تمرینات می توانند موجب پیشگیری از بروز این عارضه شوند.