1403/04/02
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی محور هورمونی هیپوفیز گنادال مردان دیابتی نوع 2
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دیابت، باروری، هورمونهای جنسی
سال 1399
پژوهشگران محمد پرستش(استاد راهنما)، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)(استاد راهنما)، عباس صارمی(استاد مشاور)

چکیده

فده و همدقم : عیاش ،تباید هب ناهج رد کیلوباتم یرامیب نیرت یم رامش .دور د ی تبا رط زا ی ق اهراکوزاس یی مرس حوطس شهاک نوچ ی ازفا و نورتسوتست ی ش FSH و LH روراب تلالاتخا هب رجنم ی د نادرم رد ی تبا ی م ی دوش . .دراد یتباید دارفا رب یتبثم ریثأت تباید ضراوع شهاک اب یتمواقم تانیرمت یفرط زا شهوژپ نیا فده روحم یمرس حوطس رب یتمواقم نیرمت ریثات یسررب مروه زیفوپیه ینو - عون یتباید نادرم رد لادانگ 2 .دوب شور و داوم :اه د هعلاطم نیا ر همین دادعت یبرجت 22 دجاو درم رفن طیارش 45 ات 2 6 د هب لاتبم هلاس ی تبا عون 2 ناهفصا ناتسرهش حطس رد باختنا فداصت تروص هب و ی رمت هورگ ود هب ی ن تمواقم ی ( 2 1 لرتنک و )رفن ( 2 1 سقت )رفن ی م دندش . رمت هورگ ی ن رد ی ک رمت همانرب ی ن تمواقم ی 8 هتفه تکرش یا دندرک لاح رد ، ی زا هک هتساوخ لرتنک هورگ دش گدنز شور هعلاطم تدم لوط رد ی .دنهد همادا ار دوخ لومعم هداد ا اب اه زا هدافتس وریپاش نومزآ لیو ک عت یارب یی ن زوت ندوب لامرن ی ع غتم ی یاهر اب ؛دش هدافتسا شهوژپ رد دوجوم ا هب هجوت ی ن زوت یاراد اه هداد هک ی ع لامرن دندوب سررب تهج ؛ ی رمت رثا ی ن غتم رب ی یاهر قحت هتسباو ی ق ت نومزآ زا ی هتسباو لقتسم یت و حطس رد ینعم یراد 20 / 2 مرن رد رازفا SPSS هخسن 22 یسررب