1403/03/25
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل پیکولینات کروم بر سطح سرمی آنزیم های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین مردان دیابت نوع2
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دیابت، تمرین مقاومتی، مکمل کروم، آنزیم های کبدی، شاخص مقاومت به انسولین.
سال 1398
مجله مجله طب مكمل معاونت تحقيقات
شناسه DOI
پژوهشگران محمد پرستش ، عباس صارمی ، میثم عبادی نژاد

چکیده

مقدمه هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی همراه با مکمل کروم بر سطح سرمی آنزیم های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دیابت نوع 2 بود. روش کار نمونه آماری این پژوهش را 30 مرد مبتلا به دیابت نوه 2 با میانگین سن وزن 3/6±1/75 کیلوگرم و شاخص توده بدن 3/2±1/26 کیلوگرم بـر مترمربـع تـشکیل دادند کـه بطورتصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل ) تقسیم شدند: گروه های تجربی علاوه بـر هشت هفتـه تمـرین مقاومتی مکمل کروم به مقدار 400 میکرو گرم در روز و یـا دارونمـا مـصرف نمودنـد. سـطوح سرمی آنزیم های کبدی، انسولین و قند خون قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنـالیز واریـانس یـک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد (05/0>P). نتایج تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کروم (04/0P=) و مقاومتی همراه با دارو نما (011/0P=) موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) نسبت به گروه کنترل شد. همچنین تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کروم (01/0P=) موجب کاهش معنادار نسبت محیط کمر به لگن(04/0P=) و درصد چربی (01/0P=) نسبت به گروه کنترل دیابتی شد. تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کروم (01/0P=) و مقاومتی همراه با دارو نما (01/0P=) موجب کاهش معنادار ALT و AST نسبت به گروه کنترل دیابتی شد. نتیجه گیری به طور کلی، به نظر می رسد یافته های ما نشان داد که تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کروم تأثیر بیشتری از هر یک از این موارد به تنهایی در بهبود وضعیت التهاب کبد در بیماران دیابتی نوع 2 دارد.