1403/03/30
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تمرینات هوازی به دو روش تناوبی و تداومی بر سطح سرمی فریتین و آهن موش های صحرایی دیابتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین ورزشی، فریتین، آهن، دیابت تیپ II، موش صحرایی
سال 1400
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
شناسه DOI
پژوهشگران محمد پرستش ، شهین امیدی ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، عباس صارمی

چکیده

زمینه و هدف: افزایش سطح فریتین در پاتوژنز دیابت می تواند نقش داشته باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تمرینات هوازی به دو روش تناوبی و تداومی بر سطح سرمی فریتین و آهن موش های صحرایی نر دیابتیک انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی 54±205 گرم به صورت تصادفی در 4 گروه شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی توام با تمرین هوازی تناوبی و دیابتی توام با تمرین هوازی تداومی تقسیم شدند. گروه های دیابتی تمرین هوازی تناوبی و هوازی تداومی را یک هفته بعد از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید، به مدت 10 هفته به وسیله تردمیل انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه سرم خون موش‎های صحرایی برای بررسی متغیرهای خونی (فریتین ،آهن و گلوکز سرم) جمع آوری شد و شاخص مقاومت به انسولین برای هر حیوان تعیین گردید. یافته ها: القاء دیابت موجب افزایش آماری معنی دار سطح سرمی فریتین و آهن در گروه دیابتی کنترل نسبت به گروه کنترل سالم شد (P<0.05). تمرین هوازی تناوبی و هوازی تداومی موجب کاهش معنی دار گلوکز سرم ناشتا، سطح سرمی فریتین، آهن و شاخص مقاومت به انسولین در گروه های تمرینی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (P<0.05). بین تغییرات حاصل شده در دو روش تمرینی تناوبی و تداومی تفاوت آماری معنی داری در متغیرهای وابسته مشاهده نشد. نتیجه گیری: دو روش تمرینی هوازی تناوبی و تداومی در موش های صحرای دیابتیک ﺑﺎ کاهش سطح سرمی فریتین و آهن و همچنین ﺑﻬﺒﻮد گلوکز سرم ناشتا و انسولین سرمی، ﻣﻮﺟﺐ کاهش شاخص مقاومت به انسولین و بهبود وضعیت گلیسمی موش‎های صحرایی دیﺎﺑﺘﯽ می گردد. _________________________________________________________________