1403/04/30
مهدی کاظمی بنچناری

مهدی کاظمی بنچناری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4051-1097
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36935904700
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effects of fat source in calf starter on growth performance, blood fatty acid profiles, and inflammatory markers during cold season Hamed Khalilvandi, Bahram Mohtashami, Mahdi Dehghan Banadaki, Mehdi Kazemi bonchenari, Morteza Hosseini Ghaffari (2023)
Response of calves fed starters based on either steam-flaked corn grain or steam-flaked barley grain to dietary protein content in Holstein dairy calves Nawar Sabah Sahib, Farshid Fatahnia, Mehdi Kazemi bonchenari, Mansour Yazdanyar, Hamed Khalilvandi, Mansoor EGHBALI (2023)
The type of lipid supplement has crucial implications for forage particle size in calf starter diets Pedram Panahiha, Hamidreza Mirzaei Alamouti, Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Poorhamdollah Kasin, Mina Vazirigohar, Jorg Aschenbach (2023)
Detecting SNP markers discriminating horse breeds by deep learning siavash manzoori, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Mehdi Kazemi bonchenari (2023)
The effect of Eggplant peel extract addition (Solanummelongena) on Farahani ram sperm after oxidative stress (freeze-thawing) hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2023)
Effects of soybean and linseed oils calcium salts and starter protein content on growth performance, immune response, and nitrogen utilization efficiency in Holstein dairy calves M Rajabi, Farshid Fatahnia, Mohammad Shamsollahi, P Azizi, Hamed Khalilvandi, Mehdi Kazemi bonchenari, adel pezeshki (2023)
اثرات اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین موسی عربی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی (1401)
پیشنویس مقایسه عملکرد روش های تجزیه مؤلفه های اصلی و شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی نشانگرهای تفکیک در نژادهای مختلف اسب دنیا سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد حمیدرضا خدادادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا مومنی (1401)
Milk feeding level and starter protein content: Effects on growth performance, blood metabolites, and urinary purine derivatives of Holstein dairy calves Mehdi Kazemi bonchenari, Hassan Khanaki, Ali Jafari, Mansoor EGHBALI, Mehdi Poorhamdollah Kasin, Morteza Hosseini Ghaffari (2022)
اثر اسیدهای چرب زیست فعال بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار هلشتاین تحت تنش سرمایی بهرام محتشمی، حامد خلیلوندی، رسول پیر محمدی، مهدی دهقان بنادکی، عیسی دیرنده، مهدی کاظمی بنچناری (1400)
Effects of linseed processing method (ground versus extruded) and dietary crude protein content on performance, digestibility, ruminal fermentation pattern, and rumen protozoa population in growing lambs Elham Amirteymoori, Amin Khezri, Omid Khezri, Mohammadreza Mohammadabadi, Sepideh Khorasani, Mehdi Kazemi bonchenari, Amir Moosaei (2021)
Genome-wide selection of discriminant snp markers for breed assignment in indigenous sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, John Mak Ivan (2021)
The effect of supplemental bioactive fatty acids on growth performance and immune function of milk-fed Holstein dairy calves during heat stress Bahram Mohtashami, Hamed Khalilvandi, Rasool Pirmohammadi, Mahdi Dehghan Banadaki, Mehdi Kazemi bonchenari, Morteza Hosseini Ghaffari, Essa Dirandeh (2021)
Soybean oil supplementation and starter protein content: Effects on growth performance, digestibility, ruminal fermentation, and urinary purine derivatives of Holstein dairy calves Safoora Yousefinejad, Farshid Fatahnia, Mehdi Kazemi bonchenari, Hassan Khanaki, James Drackley, Morteza Hosseini Ghaffari (2020)
Effects of a Grain Source (Corn Versus Barley) and Starter Protein Content on Performance, Ruminal Fermentation, and Blood Metabolites in Holstein Dairy Calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Mirzaei, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hossein Moradi, Mahdi Khodaei Motlagh, adel pezeshki (2020)
Effects of step-down weaning implementation time on growth performance and blood metabolites of dairy calves Mehdi Mirzaei, Hassan Khanaki, Mehdi Kazemi bonchenari, mohammad ajmalkhan, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Morteza Hosseini Ghaffari, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
Corn-processing and crude protein content in calf starter: Effects on growth performance, ruminal fermentation, and blood metabolites Hooman Makizadeh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hossein Manoosri-Yarahmadi, Jafar Fakhraei, Hassan Khanaki, Morteza Hosseini Ghaffari, James Drackley (2020)
اثر ترکیب هورمون PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی علی کمانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1399)
تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی حسین یزدی (1398)
Effects of linseed oil and rumen-undegradable protein: rumen-degradable protein ratio on performance of Holstein dairy calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mahdi Dehghan Banadaki, Farshid Fatahnia, Ali bahmanpoor saleh, Meghdad Jahani Moghadam, Mehdi Mirzaei (2020)
Sperm quality parameters and fatty acid composition in Farahani rams fed pistachio by-products Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Mahdi Zhandi, Mohammad Hossein Moradi, Abdolah Mohammadi Sang Cheshmeh (2019)
Effects of liquid protein feed on growth performance and ruminal metabolism of growing lambs fed low quality forage and compared to conventional protein sources reza cheghini, Mehdi Kazemi bonchenari, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Abdoulfattah Salem (2019)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه های خونی بره مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1398)
Effect of increasing dosage of a multi-mineral-vitamin supplement on productive performance and blood minerals of fattening male Ghezel × Afshar lambs Mehdi Hossein Yazdi, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Kazemi bonchenari, Omid Afsarian, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2019)
Performance, metabolic responses of fresh cows to daily or every-other-day oral drenching a glucogenic precursor Mehdi Kazemi bonchenari, Meghdad Jahani Moghadam, Alireza Alizadeh, Pedram Ghodrati, hoora Shahabi, morteza karajidoz, Ehsan Mahjoubi (2019)
Interactions of protein levels fed to Holstein cows pre- and postpartum on productive and metabolic responses tahere amirabadi farahani, Hamid Amanlou, najmeh eslamiyan farsani, Mehdi Kazemi bonchenari (2019)
مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، یدالله محرمی (1397)
استفاده از تکنیک تولید گاز جهت تعیین ارزش تغذیه ای و پیش بینی تخمیری کنجاله ذرت و مقایسه آن با برخی واریته های غلات محمد حسین سیرجانی، مهدی کاظمی بنچناری، فرهنگ فاتحی، محمد حسین مرادی، هریندر ماکار (1397)
Essential oils improved weight gain, growth and feed efficiency of young dairy calves fed 18 or 20% crude protein starter diets Mehdi Kazemi bonchenari, Reza Falahati, Mehdi Poorhamdollah Kasin, S. Rasool Heydari, adel pezeshki (2018)
تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی زهرا مرادپور، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1397)
Effect of Exogenous Progesterone or Flunixin Meglumine After AI on Serum Progesterone Concentration and Pregnancy per AI in Lactating Dairy Cows Saber Barkhori-Mehni, Hamed Karami-Shabankareh, Reza Masoomi, Mehdi Kazemi bonchenari, adel pezeshki, marcos kolazo, Aria Badiei (2018)
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
Use of poultry pre-cooked slaughterhouse wastes as ruminant feed to prevent environmental pollution Mehdi Kazemi bonchenari, Alireza Alizadeh, Leila Javadi, Mohammad Zohrevand, nicolas odongo, Abdoulfattah Salem (2017)
ارزیابی تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجههای خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
Interactions between levels of heat-treated soybean meal and prilled fat on growth, rumen fermentation and blood metabolites of Holstein calves Mehdi Kazemi bonchenari, M Mirzaei, Meghdad Jahani Moghadam, Aboulfzal Soltani, Ehsan Mahjoubi, Robbert Patton (2016)
Interactions between the physical form of starter (mashed versus textured) and corn silage provision on performance, rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves1 M Mirzaei, Mohammad Khourvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, Morteza Hosseini Ghaffari, Behnam Moshiri, Aboulfzal Soltani (2016)
Interactions between the physical form of starter (mashedversus textured) and corn silage provision on performance,rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves Mehdi Mirzaei, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, Morteza Hosseini Ghaffari, Behnam Moshiri, Aboulfzal Soltani (2016)
Influence of roasting, gamma ray irradiation and microwaving on ruminal dry matter and crude protein digestion of cottonseed Mehdi Taghinejad Roudbaneh, Mehdi Kazemi bonchenari, Abdoulfattah Salem, Ahmed Kholif (2016)
Utilization of Date by Product on Sheep Feeding: Its Ruminal Degradation, Nutrient Digestibility and Its Effect on Sheep Growth Mehdi Taghinejad Roudbaneh, S. Rouhollah Ebrahimi-Mahmoudabad, Hamid Ghoreyshi, Mehdi Kazemi bonchenari (2015)
Evaluation of some dairy and beef cattle feed samples for fungal contamination in Markazi Province of Iran Mohammad Rezaei, Issa Mohammad-pourfard, Mohammad Yahyaei, Mostafa Gholamrezaei, Reza Ghasemkhani, Mehdi Kazemi bonchenari (2015)
The Optimum Energy Density in Diets for Lori‐Bakhtiari Lambs during a Fattening Program Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Reza Javanmard, Mehdi Slamizad (2015)
The effect of partial replacement of soybean meal by xylose- treated soybean on performance, health, status, and blood metabolites of Holstein calves Mehdi Kazemi bonchenari, Alireza Alizadeh, Alireza Tahriri, Keywan Karkoodi, Sam Jalali, Hasan Sadri (2015)
Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves M Mirzaei, Mohammad Khourvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, J.J.G Van Den Brone, Abolghasem Nabipour (2015)
INTERACTION EFFECTS OF DEGRADABLE NITROGEN SOURCES AND STRAW TREATMENT ON RUMEN PARAMETERS AND MICROBIAL PROTEIN SYNTHESIS IN SHEEP E Ghasemi, M KHORVASH, G R GHORBANI, F HASHEMZADEH, M SAEBI FAR, Mehdi Kazemi bonchenari, A KAHYANI (2014)
Effects of Level and Source of Sulfur in Close-Up Diets of Holstein Dairy Cows on Intake, Blood Metabolites, Liver Enzymes and Lactation Performance Mehdi Kazemi bonchenari, E Manidari, Hamid Amanlou, Vahid KESHAARZ, M Taghinejad roudbaneh (2014)
Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hayon growth characteristics and rumen development in dairycalves Mehdi Mirzaei, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, J.J.G Van Den Brone, Abolghasem Nabipour (2014)
Effect of canola oil on blood lipid in ostriches (Struthio camelus) Mahdi Khodaei Motlagh, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Hossein Moradi (2014)
تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد خوروش، غلامرضا قربانی، مهدی کاظمی بنچناری، احمد ریاسی، حامد بیرانوند (1393)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
Effect of Dietary Lysine and Sex on Performance and Immunity Parameters of Japanese Quails Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, S S (2013)
Influence of feeding synbiotic containing Enterococcus faecium and inulin on blood metabolites, nutrient digestibility and growth performance in sheep fed alfalfa-based diet Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Mahdi Khodaei Motlagh, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mojtaba Ilani (2013)
مطالعه تاثیر سطوح مختلف الیاف موثر فیزیکی در جیره پیش از زایش گاوهای هولشتاین بر مصرف ماده خشک، فعالیت جویدن و عملکرد شیردهی وحید کشاورز، حمید امانلو، علی نیکخواه، مهدی دهقان بنادکی، مهدی کاظمی بنچناری (1390)
The effects of Saccharomyces cerevisiae on performance and nutrients digestibility in broilers fed with diet containing different levels of phosphorous Hossein Akhavan salamat, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mehdi Kazemi bonchenari (2011)
Effect of Rumen Degradable Protein Supplementation on Purine Derivatives Excreted Through Urine and Milk in Lactating Holstein Cows Mehdi Kazemi bonchenari, K REZAYAZDI, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, M Dehghan Banadaky, Ata Mahdavi (2011)
Treating canola meal changes in situ degradation, nutrient apparent digestibility, and protein fractions in sheep Mansoor EGHBALI, F Kafilzadeh, F Hozhabri, S AFSHAR, Mehdi Kazemi bonchenari (2011)
مقاله ارائه‌شده
The effect of various concentrations of eggplant peel extract on quality membrane integrity Farahani ram sperm breeding hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
The effect of in vitro Solanum melongena extract added to the semen extender on the progressive sperm motility after freezing in ram hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2018)
بررسی افزایش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و یا پروتئین عبوری دراوایل شیردهی در گاوهای تغذیه شده با دانه ذرت رضوان افشار هزارخانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، طاهره رحمتی (1397)
اثر سطح اختلاف کاتیون- آنیون جیره غذایی بر متابولیتهای خونی و وضعیت ایمنی آغوز تلیسههای آبستن هلشتاین وحید غلامحسینی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی (1397)
طراحی کیتهای تشخیص نژادی در گوسفندان بومی ایران محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، جان مک ایوان (1397)
تأثیر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر برخی فراسنجه های خونی گاوهای اوایل شیردهی سید مهدی موسوی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی پورحمداله کاسین (1397)
Antioxidant effect of eggplant peel (Solanum melongena) extract in egg yolk-based semen extender on sperm viability during cryopreservation hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni, mohsen Asgari (2018)
Survey effect of extract eggplant peel on motility sperm frozen after thawing hamidreza khodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hamid Reza Momeni (2017)
اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین G مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1396)
تاثیر ساختار متفاوت شبکه عصبی بر میزان دقت و صحت گروه بندی نژادی در اسب سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
Effect of zinc sulfate on sperm motility in Frahani ram Mahdi Khodaei Motlagh, mobina pooya, Mehdi Kazemi bonchenari (2017)
استفاده از تفاله زیتون در دام و طیور محمد حسین سیرجانی، محمدرضا بهرامی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
مقایسه ارزش غذایی کنجاله ذرت با دانه ی جو و ارقام مختلف دانه ذرت با استفاده از تکنیک تولید گاز محمد حسین سیرجانی، مهدی کاظمی بنچناری، فرهنگ فاتحی، محمد حسین مرادی (1395)
بررسی تاثیر فرآوری فیزیکی و شیمیایی بر روند تجزیه پذیری شکمبه ای گاودانه فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیلوندی (1395)
متابولیسم گلوکز در دوره انتقال و مقاومت به انسولین سحر کریمی ازندربانی، محمد حسین سیرجانی، مهدی کاظمی بنچناری (1395)
تاثیر استفاده از بوتیرات بر عملکرد بره های شیرخوار تغذیه شده با جیره های استارتر تمام کنسانتره ای یا حاوی 10 درصد علوفه مجید سلطانی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید افسریان (1395)
بررسی اثرات استفاده از منابع اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 بر وضعیت کلسترول و تری -گلیسرید خون در میش مهدی خدایی مطلق، نسرین امینی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1394)
تاثیر خیسانیدن کاه گندم و دانه جو بر رفتار نشخوار و جویدن در گوساله های پرواری هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، جواد باقری، علی کمانی، محمد مشایخی (1393)
بررسی تاثیر مکمل آلی روی بر فراسنجه های رشد گوساله نر هلشتاین طیبه رضایی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1392)
بررسی استفاده از منبع اسید چرب امگا 3 و مکمل ال-کارنیتین بر هورمون های مرتبط با با باروری و عملکرد تولیدمثلی در میش نسرین امینی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1392)
the comparison of different treatments of canola meal on in situ dry matter and crude protein degradation in sheep rumen Mehdi Kazemi bonchenari, Mansoor EGHBALI, F Kafilzadeh, F Hozhabri, S AFSHAR (2012)
کتاب
شناخت گاو شیری مهدی کاظمی بنچناری، فرشید فتاح نیا، سبحان آکریم علمدار (1402)
تغذیه و مدیریت گوساله و تلیسه شیری: برخی مفاهیم کلیدی و کاربردی مهدی حسین یزدی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1400)
تنش حرارتی و عملکرد تولیدی حیوانات مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر متقابل سطح پروتئین و فسفر در رشد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، وحید محمودی (1402)
اثرات روش‌های مختلف ارائه علوفه و منبع علوفه بر روی مصرف، عملکرد رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری، فائزه فرید (1402)
بررسی اثر متقابل منابع متفاوت نشاسته (دانه جو در برابر دانه ذرت) و منبع اسید چرب امگا-3 در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، فاطمه مومنی پویا (1401)
بررسی اثر نانوکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد- یخ گشایی رضا مسعودی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد یحیائی، امید ملکی (1400)
بررسی اثرات متقابل اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد، متابولیت های خونی، پارامترهای شکمبه ای و سلامتی گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی، موسی عربی (1400)
بررسی اثر متقابل سطح کاه گندم و سطح پروتئین جیره استارتر در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، رضا جلایر نژاد (1400)
اثر متقابل سطح پروتئین خام با سطح پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و چربی بر سنتز پروتئین میکروبی در گوساله های هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، فرشید فتاح نیا، جیم دراکلی، حسن خانکی، مرتضی حسینی غفاری، صفورا یوسفی نژاد (1399)
بررسی اهمیت NDF و uNDF در جیره آغازین گوساله های شیرخوار مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مرتضی حسینی غفاری، حامد بیرانوند، محمد حسین غفاری توران (1399)
بررسی اثر متقابل روغن امگا-3 و سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت های خونی بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مریم یاوری (1399)
بررسی اثر متقابل نوع فرآوری (آسیاب شده در برابر فلیک با بخار) ذرت و سطح پروتئین عبوری در گوساله های شیر خوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، محسن راستگو (1399)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه (یونجه در برابر کاه) و سطح پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای در گوسالههای شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، میلاد محمد زاده قمی (1398)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه ای و سطح پروتئینRUP در جیره استارتر بره شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، طبیه دری (1398)
بررسی تأثیر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک در گاوهای تازه زا تغذیه شده با سطح پروتئین عبوری بالا مهدی خدایی مطلق، مهدی پورحمداله کاسین، مهدی کاظمی بنچناری، سید مهدی موسوی (1397)
بررسی افزایش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و یا پروتئین عبوری دراوایل شیردهی در گاوهای تغذیه شده برپایه ذرت مهدی کاظمی بنچناری، طاهره رحمتی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، رضوان افشار هزارخانی (1397)
اثر ترکیب PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، علی کمانی (1396)
بررسی اثر عصاره پوست بادمجان بر تحرک اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، حمیدرضا مومنی، مهدی کاظمی بنچناری، حمیدرضا خدادادی (1396)
مقایسه تاثیر تغذیه خیساب ذرت با دو منبع متداول پروتئینی (کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه) در بره های پرواری تغذیه شده بر پایه کاه گندم امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، عبدالفتاح سالم، مهدی خدایی مطلق، رضا چگینی (1396)
بررسی روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای کنجاله ذرت و مقایسه آن با انواع متفاوت ذرت و دانه جو فرهنگ فاتحی، مهدی کاظمی بنچناری، هریندر ماکار، محمد حسین مرادی، محمد حسین سیرجانی (1396)
بررسی تأثیر نحوه ارائه روغن سویا در جیره بر عملکرد و متابولیت های خونی گوساله های پرواری در حال رشد مهدی کاظمی بنچناری، مجید کلانتر، مهدی میرزائی (علوم دامی)، علیرضا چراغی کمالان (1396)
اثر تفاوت کاتیون-آنیون مثبت و منفی در تلیسه های آبستن بر متابولیت های خون و وضعیت ایمنی آغوز مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، وحید غلامحسینی (1396)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/09/26 10:09:25 ق.ظ مهدی کاظمی بنچناری، حامد خلیلوندی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، فائزه شهبازی (1395)
تأثیر همزمان سازی منابع متفاوت کربوهیدرات با خیساب ذرت بر عملکرد و متابولیت های خونی در تغذیه گوسفند مهدی کاظمی بنچناری، داود میرمحمدی، محمد حسین مرادی، فاطمه جیریایی (1395)
بررسی تأثیر استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله های نر هلشتاین مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1395)
اثر استفاده از آویشن برروی متابولیت های خونی در بره های نر با سنین مختلف مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، زهرا مرادپور (1395)
بررسی تاثیر سدیم بوتیرات در جیره های آغازین تمام کنسانتره ای و یا حاوی علوفه در بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، امید افسریان، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مجید سلطانی (1395)
بررسی اثرات شکل فیزیکی خوراک با تغذیه علوفه بر عملکرد رشد مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
بررسی اثرات متقابل شکل فیزیکی خوراک آغازین با تغذیه علوفه یونجه بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
بررسی اثرات استفاده از مکمل ال-کارنیتین به همراه منابع اسیدهای چرب امگا 3 و 6 بر باروری در دوره فلاشینگ میش مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، م خلت آبادی فراهانی، نسرین امینی (1394)
بررسی استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله نر هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
مطالعه و امکان سنجی تولید سویای آنیونیک برای گاوهای انتظار زایش مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
مقایسه مصرف مواد معدنی میکرو در شیر با دو منبع متفاوت بر عملکرد، پارامترهای خونی، رشد اسکلتی، و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مرتضی حسینی غفاری، احسان محجوبی، حامد خلیلوندی، مقداد جهانی مقدم، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1400)
بررسی سطوح متفاوت پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه به پروتئین قابل تجزیه در شکمبه در جیره بره های پرواری تغذیه شده با سطح بالای فیبر مهدی کاظمی بنچناری، علی ولی زاده، عبدالفتاح سالم، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق (1400)
متاآنالیز تعیین سطح مناسب پروتئین خام در استارتر گوساله های شیری: اثرات بر روی خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و معیارهای بیومتریک مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1399)
بررسی تاثیر منبع اسید چرب امگا-3 (پرشیا لین) بر متابولیسم نیتروژن در بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1399)
پاسخ عملکردی و متابولیکی گوساله های شیرخوار به نوع غله (جو و ذرت) و اثر متقابل آن با سطح پروتئین مصرفی در جیره استارتر مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
بررسی اثر متقابل مکمل امگا 3 (پرشیا لین) و سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، فراسنجه های رشد، و متابولیت های خون گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مقداد جهانی مقدم، علی بهمن پور صالح، فرشید فتاح نیا، مهدی دهقان بنادکی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
اثر افزودن مکمل مواد معدنی-ویتامینه در جیره بر روی عملکرد بره های پرواری شال مهدی حسین یزدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید افسریان، مهدی کاظمی بنچناری، احسان محجوبی (1397)
شناسایی نشانگرهای SNP تشخیصی و توسعه دانش فنی طراحی کیت های تشخیص نژادی در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، جان مک ایوان، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فاکتورهای مؤثر در سیستم ایمنی بره مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر دانه جو در مقایسه با ذرت بر عملکرد تخمیر شکمبه ای و پارامترهای خونی گوساله های نر پروراری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر آسیاب کردن و غلطک زدن با بخار در ذرت بر عملکرد تولیدی در گاوهای اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1394)
بررسی اثر متقابل پروتئین عبوری خوراک و سطح چربی جیره در جیره استارترگوساله های هولشتاین مهدی کاظمی بنچناری، احسان محجوبی، مقداد جهانی مقدم، م میرزایی (1394)
اثر پوست پسته بر برخی فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی ژندی (1394)
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، ایمان حاج خدادادی (1393)