1403/02/29
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Investigation of SDS efect on the properties and performance of nanofltration membranes prepared on polyolefn support Safoura Bakhodaye Dehghanpour, Mansour Razavi, Fahime Parvizian, Vahid Vatanpour, Tao He (2024)
Pore size engineering of cost‑efective all‑nanoporous multilayer membranes for propane/ propylene separation Fahime Dehghan, Alimorad Rashidi, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi (2023)
Synthesis of ultra-fine TS-1 catalyst with high titanium content and its performance in phenol hydroxylation Safoura Bakhodaye Dehghanpour, Mansour Razavi, Fahime Parvizian (2023)
Characterization and Performance Evaluation of Fabricated TFN-RO Membranes in the Presence of MFI Type Zeolite Safoura Bakhodaye Dehghanpour, Fahime Parvizian, Vahid Vatanpour (2022)
اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل دارشده با کیتوسان محمد میرزامحمدی، سمانه کودزری فراهانی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی (1400)
Planning of smart gating membranes for water treatment Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Enrico Drioli, Adeyemi Adeleye, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen (2021)
A planned review on designing of high-performance nanocomposite nanofiltration membranes for pollutants removal from water Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Huimin Ruan, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini, Enrico Drioli, Takeshi Matsuura, Nidal Hilal, Adeyemi Adeleye, Alberto Figoli (2021)
Carbon nanofibers/chitosan nanocomposite thin film for surface modification of poly(ether sulphone) nanofiltration membrane Seyed mohsen Hosseini, Faezeh Moradi, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Mohammad Ebrahimi (2021)
Advances in high carbon dioxide separation performance of poly (ethylene oxide)-based membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Ezatollah JOUDAKI (2020)
مطالعه و بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES فهیمه پرویزیان، سمانه سعدی، سیدمحسن حسینی، سمانه بنده علی (1399)
Fabrication of thin film-PEI nanofiltration membrane with promoted separation performances: Cr, Pb and Cu ions removal from water سمانه بنده علی، فهیمه پرویزیان، عبدالرضا مقدسی، سیدمحسن حسینی، جیانگ نان شن (1399)
Glycidyl POSS-functionalized ZnO nanoparticles incorporated polyether-imide based nanofiltration membranes for heavy metal ions removal from water Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini (2020)
A novel layer-by-layer heterogeneous cation exchange membrane for heavy metal ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Hengameh Alibakhshi, Elham Jashni, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Negar Rafiei, Mohammad Ebrahimi, Moein Taheri (2020)
Fabrication of mixed matrix anion exchange membrane decorated with polyaniline nanoparticles to chloride and sulfate ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Mohammad Mahdi Behvand Yousefi, Morteza Habibi, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, Ashraf Ahmadi (2019)
A new type of [PEI-glycidyl POSS] nanofiltration membrane with enhanced separation and antifouling performance Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Copper and lead ions removal from water by new PEI based NF membrane modified by functionalized POSS nanoparticles Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Desalination and heavy metal ion removal from water by new ion exchange membrane modified by synthesized NiFe2O4/HAMPS nanocomposite Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Negar Rafiei, Bart Van der Bruggen (2019)
Preparation and characterization of a novel high-flux emulsion polyvinyl chloride (EPVC) ultrafiltration membrane incorporated with boehmite nanoparticles Marzieh Farjami, Abdolreza Moghadassi, Vahid Vatanpour, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2019)
Tailoring the separation performance and fouling reduction of PES based nanofiltration membrane by using a PVA/Fe3O4 coating layer Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen (2019)
ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب فهیمه پرویزیان، مهدیه سادات موسوی مطهر، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه شده اکسید سیلیس عبدالرضا مقدسی، محبوبه احمری نژاد، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
Novel composite graphene oxide/chitosan nanoplates incorporated into PES based nanofiltration membrane: Chromium removal and antifouling enhancement Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen, Fahime Parvizian (2018)
Highly hydrophilic and antifouling nanofiltration membrane incorporated with water-dispersible composite activated carbon/chitosan nanoparticles Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, M.B Ray, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen (2018)
Fabrication of novel polyethersulfone based nanofiltration membrane by embedding polyaniline-co-graphene oxide nanoplates Mojtaba Moochani, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Fahime Parvizian (2016)
Mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane filled with clay nanoparticles: membranes’ fabrication and characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Amin Seidypoor, Mahsa Nemati, Seyed Siavash Madaeni, Fahime Parvizian, Ehsan Salehi (2016)
Electrodialysis heterogeneous ion exchange membranes modified by SiO2 nanoparticles: fabrication and electrochemical characterization Seyed mohsen Hosseini, Zahra Ahmadi, Mahsa Nemati, Fahime Parvizian, Seyed Siavash Madaeni (2016)
Prediction of the Characteristics of a New Sonochemical Reactor Using an Expert Model Fahime Parvizian, Masoud Rahimi, Seyed mohsen Hosseini (2016)
Prediction of research octane number in catalytic naphtha reforming unit of Shazand Oil Refinery Abdolreza Moghadassi, Alireza Beheshti, Fahime Parvizian (2016)
Preparation and electrochemical characterization of polyaniline/activated carbon composites as an electrode material for supercapacitors Seyed mohsen Hosseini, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Computational Fluid Dynamics modeling of micromixing performance in presence of microparticles in a tubular sonoreactor Masoud Rahimi, Neda Azimi, Fahime Parvizian, Ammar Abdulaziz Alsairafi (2014)
CFD Modeling of Micromixing and Velocity Distribution in a 1.7-MHz Tubular Sonoreactor Fahime Parvizian, Masoud Rahimi, Neda Azimi, Ammar Alsairafi (2013)
Estimation of vapor pressures, compressed liquid, and supercritical densities for sulfur dioxide using artificial neural networks Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2013)
Predicting the supercritical carbon dioxide extraction of oregano bract essential oil Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Ibrahim Al Hajri, Mahdi Talebbeigib (2011)
A New Approach to Train Multilayer Perceptron ANN Using Error Back-propagation and Genetic Algorithms Hybrid: A Case Study of PVTx Estimation of CH4+CF4 Gas Mixture Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
An expert model for the prediction of water gases thermodynamic properties Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, ARMAN SHARIFI, Mariam Adimi, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
Estimation of thermophysical properties of dimethyl ether as a commercial refrigerant based on artificial neural networks Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Fahime Parvizian, Seyyed Mohammad Hosseini (2010)
A NEW APPROACH FOR ESTIMATION OF PVT PROPERTIES OF PURE GASES BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Fazlali (2009)
مقاله ارائه‌شده
ضرورت تحول راهبردی دانشگاه در عصر دیجیتال با تاکید بر نوآوری، کارآفرینی و مهارت‌ورزی دانش بنیان مجتبی ذوالفقاری، مهران شاه منصوری، رحیم مرادی، فهیمه پرویزیان (1402)
درآمدی بر لزوم ارائه طراز برای فن آوری در انقالب اسالمی در مسیر تمدن سازی مجتبی ذوالفقاری، فهیمه پرویزیان، اسماعیل قادری فر، مهدی بهاری (1400)
The Impact of electrical poling conditions on microstructure and performance of PVC/Nano-ZnO ion exchange membranes Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi, Samaneh Movahedifard (2017)
The effect of plasticization for CO2 separation polymeric membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Hamidreza Sanaeepur, Fahime Parvizian, Abtin Ebadi Amooghin (2017)
Evaluation of Mixed Matrix Membranes For Gas Separation by Using Maxwell Model Samaneh Bandehali, Elahe Gandomkar, samaneh koudzari farahani, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian (2017)
پیش بینی مدل ماکسول بر بازده جداسازی 2 CO / 4 CH غشاهای شبکه آمیخته PVA الهه گندمکار، سمانه کودزری فراهانی، سمانه بنده علی، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان (1395)
مزایا و کاربرد غشا در صنعت عبدالرضا مقدسی، حمیده امینی فرد، فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور (1395)
شبیه سازی CFD جریان آرام درلوله های گرمایی وتحلیل مشخصه های حرارتی آن عبدالرضا مقدسی، حمیده امینی فرد، فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور (1395)
حذف فنل از پساب سمی به روش غشا مایع امولسیونی و تاثیر افزودن پلیمر بر پایداری غشا مریم خیری، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی (1394)
کتاب
فناوری غشایی و کاربردهای آن عبدالرضا مقدسی، زهرا رجبی (مهندسی شیمی)، سیدمحسن حسینی، پیمان عمرانی، فهیمه پرویزیان (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مدلسازی سیستم الکترودیالیز پیوسته و بررسی شرایط عملیاتی بر عملکرد آن فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، حسین میرزامحمدی (1398)
ساخت و اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید به منظور کاربرد در تصفیه پساب وحید وطن پور، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مرضیه فرجامی (1398)
ساخت واصلاح سطح و ساختار غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون جهت شیرین سازی آب عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون PVDF/PES در تصفیه آب توسط نانو ذرات اکسید روی فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، سمانه سعدی (1396)
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید با استفاده از PVA/Nano-SiO2 فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، سمانه موحدی فرد (1396)
ساخت و ارزیابی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اترسولفون/پلی وینیلیدن فلوراید فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، مهدیه سادات موسوی مطهر (1395)
حذف فنول از پساب صنعتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از غشا مایع امولسیونی به همراه نانو ذره عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مریم خیری (1394)
بررسی و مطالعه جداسازی گاز آمونیاک از آب ترش سیدمحسن حسینی، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته