1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی اتر سولفون اصلاح شده توسط Nano-ZnO/PVA جهت استفاده در فرایند نانوفیلتراسیون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا، نانوفیلتراسیون، اصلاح سطح، پلی اتر سولفون، اکسید روی
سال 1398
پژوهشگران محمد سپهری مقدم(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

امروزه به دلیل افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن افزایش نیاز برای آب آشامیدنی روش های تصفیه آب از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. از جمله روش های تصیه آب استفاده از غشا و فرایندهای غشایی است . غشاهای مورد استفاده در این فرایند با استفاده از پلی اتر سولفون به عنوان پلیمر پایه غشاء، پلی وینیل پیرولیدن به عنوان حفره ساز و دی متیل استامید به عنوان حلال با استفاده از روش تغییر فاز ساخته شده اند.از لایه نشانی سطحی با استفاده از نانوذره اکسید روی برای اصلاح غشای پایه استفاده شده است. به منظور اثبات حضور نانوذرات مورد نظر روی سطح غشا پس از اصلاح از طیف سنجی پراش پرتو ایکس استفاده شده است. همچنین تخلخل، عکس میکروسکوپ الکترونی، پسدهی نمک و شار عبوری ، آزمایشهای زاویه تماس آب و محتوای آب به منظور بررسی خواص غشاهای ساخته شده مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اصلاح سطح با افزایش درصد نانوذره اکسید روی، زاویه تماس آب با سطح غشا مرتباً کاهش پیدا کرده است. محتوای آب و تخلخل غشاهای اصلاح شده نیز در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته اند. این دو پارامتر به علت وابسته بودن به لایه نازک سطحی پس از اصلاح تغییر چشم گیری نداشته اند. همچنین وجود نانوذرات اکسید روی پس از اصلاح بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس به خوبی اثبات شد و پراکندگی نانوذرات روی سطح نیز به وسیله این آنالیز بررسی شد. با توجه به نتایج شار عبوری از غشاهای اصلاح شده از غشای اولیه کمتر بوده است، با افزایش غلظت نانوذره تا 0.0 . درصد وزنی شار افزایش و برای غلظت های بیشتر شار کاهش یافت. میزان پس دهی در غشاهای اصلاح شده نیز نسبت به غشای اولیه به صورت کلی افزایش یافت. با توجه به نتایج آزمایش ها و عملکرد های کلی غشاها، غلظت 0.0 . درصد وزنی نانوذره اکسید روی )مربوط به غشا 𝑀4 ( به عنوان غلظت بهینه نانوذره برای اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون انتخاب گردید.