1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون توسط نانوذرات سنتزی کیتوسان/ گلیسیدیل پاس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، پلی اترسولفون، کیتوسان، گلیسیدیل پاس، وارونگی فاز، تصفیه آب
سال 1399
پژوهشگران مسلم سهراب نیا(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

پلی اتر س لَف یَ از جول ه اَد تجاری پر کارترد در ساخت غشا اّی پلیوری است. آتگریسی سطح غشا اّی ساخت شذ از ایی پلیور، ه جٌر ت تاثیرات ه فٌی ر یٍ عولکرد غشا هی ش دَ. یکی از ر شٍ اْی عولی ه اٌسه در زهی ی ت ثْ دَ عولکرد غشا اّی پلیوری، افس دٍی اً رًَرات ت ع اٌَی افس دٍ یً است. از پلی یٍ یٌل پیر لٍیذی ت ع اٌَی ایجاد ک ذٌٌ حفر دٍی هتیل استاهیذ ت ع اٌَی حلال استفاد شذ. اً ررات کیت سَای/گلیسیذیل پاس ترای اصلاح غشای پای ت ع اٌَی افس دٍ یً در حیی فرآی ذٌ ساخت غشا ت هحل لَ پلیوری اضاف گردیذ.تخلخل، خ اَص ضذ گرفتگی، عکس هیکر سٍک جَ الکتر یًٍ،پس د یّ وًک شار عث رَی ، آزهایش اّی زا یٍ تواس آب هحت اَی آب ت ه ظٌ رَ تررسی خ اَص غشا اّی ساخت شذ ه رَد تررسی قرار گرفت ذٌ. افس دٍی اً رًَر ت 0 درصذ زٍ یً تاعث کا شّ تخلخل ا ذًاز ی حفرات غشا شار عث رَی از غشا شذ در تًیج پس / هیسای 00 1درصذ زٍ یً، اً رًَرات تاعث افسایش آتذ سٍتی غشا، افسایش 0/0 0/ ز یً افسایش یافت. در غلطت اْی 1 تخلخل تاز تر شذی ساختوای غشا در تًیج افسایش فلاکس شذ ذً. پس ز یً س لَفات سذین، س لَفات کر مٍ یًترات هس در ایی غلظت اْ یًس افسایش یافت.