1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد غشا پلی وینیلیدن فلوراید با اصلاح آبدوستی سطح آن به کمک محلول آمین و نانو ذره اکسید تیتانیوم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشا، نانوفیلتراسیون، پلی وینیلیدن فلوراید، آمین
سال 1398
پژوهشگران فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی ، سمانه موحدی فرد

چکیده

تبخیر آب های سطحی در اثر افزایش دمای کره زمین و هم چنین روند رو به رشد جمعیت جهان باعث افزایش نیاز به آب آشامیدنی شده است. ازین رو تصفیه آب از اهمیت زیادی برخوردار است. فرایند های غشایی از جمله فرایند های بسیار موثر در شیرین شازی آب هستند.در این پژوهش در ابتدا غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیلیدن فلوئوراید با استفاده از حلال N,N-دی متیل استامید ساخته شدند. روش ساخت غشاها با استفاده از تکنیک تهیه محلول پلیمری به صورت فیلم نازک و غوطه وری در حمام غیر فعال و تغییر فاز فیلم پلیمری صورت پذیرفت. سپس به منظور بهبود عملکرد غشا در جداسازی، سطح غشا بوسیله مونواتانول آمین و نانوذرات اصلاح شد. به منظور ارزیابی غشاهای تهیه شده، عکس های میکروسکوپ الکترونی از سطح و مقطع عرضی غشاها و هم چنین آزمایشات محتوی آب،زاویه تماس، شار و میزان پس دهی انجام شدند. نتایج مربوط به عکس های SEM نشان می دهد که پس از اصلاح یک لایه سطحی چگال روی سطح جداساز اولیه غشا بوجود آمده است. زاویه تماس غشای اولیه برابر 60 بوده است و پس از قرار گرفتن مواد آبدوست روی سطح تا 25 درجه کاهش یافته است، این نتایج آبدوستی سطح غشا پس از اصلاح را کاملا اثبات می کند. بعلاوه در غشاهای اصلاح شده نسبت به غشا اولیه میزان شار کاهش و انتخاب پذیری غشاها افزایش یافته است. انتخاب پذیری در نمونه غشا حاوی 0.08 درصد نانو ذره اکسید تیتانیوم بیشترین مقدار و برابر 77.04% بوده است.