1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشای نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از خاصیت پیزوالکتریک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
-
سال 1393
پژوهشگران فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی ، عبدالرضا مقدسی

چکیده

در این پژوهش غشاهای تبادل کاتیونی نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از روش قالب گیری ساخته شد. نانو ذرات اکسید روی به عنوان یک افزودنی نیمه هادی بکار گرفته شد. اثر غلظت نانو ذرات بر غشاهای ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت. سطح نسبتاً یکنواخت و نیز توزیع ذرات یکنواختی برای غشاها در تصاویر SOM مشاهده گردید. غشاها در محلول های الکترولیت مختلف از نظر غلظت و pH مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد محتوای اب، پتانسیل، عدد انتقال و انتخاب پذیری غشاها ابتدا با افزایش غلظت نانو ذرات تا 10% وزنی افزایش و سپس کاهش یافت. نفوذپذیری یونی و شار نیز با افزایش نانو ذره بهبود پیدا کرد و در مقابل مقاومت الکتریکی غشا کاهش یافت. همچنین غشاها عدد انتقال و انتخاب پذیری بالاتر و مقاومت الکتریکی پایین تری راا در pH= 7 نشان دادند. عدد انتقال و انتخاب پذیری غشا با افزایش غلظت محلول الکترولیت ابتدا افزایش و سپس اندکی کاهش یافت.