1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود مقاومت به گرفتگی و عملکرد نمک زدایی غشاهای پلی آمیدی فیلم نازک در حضور زئولیت نوع MFI
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تیتانیم-سیلیکات- 1، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، نمک زدایی، گرفتگی غشا
سال 1401
پژوهشگران صفورا باخدای دهقانپور(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، وحید وطن پور(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش به منظور بهبود عملکرد غشاهای فیلم نازک کامپوزیتی اسمز معکوس بر روی بستر پلی سولفون از ترکیبات آبدوست بر پایه زئولیت تیتانیم سیلیکات- 1 استفاده شد. همچنین خصوصیات غشاهای ساخته شده توسط آزمون های مشخصه یابی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، طیف سنجی بازتاب کلی ضعیف شده مادون قرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ نیروی اتمی، پتانسیل زتا و زاویه تماس بررسی شدند. ویژگی های عملکردی غشاها شامل شار آب خالص، پس زنی نمک و گرفتگی نسبت به آلاینده ها نیز مطالعه شد. در بخش ابتدایی این پژوهش زئولیت به روش هیدروترمال سنتز و در غلظت های مختلف به لایه پلی آمیدغشای اسمز معکوس افزوده شد. در این مرحله شار آب غشای بهینه نسبت به غشای اصلاح نشده 15.6 % افزایش داشت. از 95.01 % به 96.78 % رسید. در بخش دوماقدام به کاهش ابعاد زئولیت با استفاده از پلیمر پلی NaCl همچنین پس زنی نمک وینیل الکلدر ژل سنتز شد. از زئولیت با کوچک ترین اندازه برای ساخت کامپوزیت با اکسیدهای فلزی اکسید آهن، اکسید روی و اکسید مس با روش تلقیح مرطوب استفاده شد. غشای حاوی کامپوزیت اکسید آهن/ تیتانیم سیلیکات- 1 با نشان دادن منفی ترین بار سطح و کمترین زبری، بهترین عملکرد را داشت و افزایش 30.37 % در شار آب و پس زنی نمک 98.93 % داشت. در بخش سوم از پلی وینیل الکل با غلظت های مختلف به عنوان پوششی جهت کاهش کلوخه شدن ذرات زئولیت استفاده گردید. نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی حاکی از کاهش ضخامت لایه بالایی غشای حاوی کامپوزیت پلی وینیل الکل/ تیتانیم سیلیکات- 1 در مقایسه تا 99.1 % عملکرد بسیار خوبی را به NaCl با غشای اصلاح نشده بود که توانست با افزایش 39.5 % شار آب و افزایش پس زنی نمایش گذارد. در بخش چهارم از کامپوزیت پلی وینیل الکل/ تیتانیم سیلیکات- 1 در ساخت غشای نانوفیلتراسیون بر روی بستر پلی اتیلن استفاده شد. پیش از ساخت فیلم پلی آمید بر روی آن، بکار گیری روش پیش درمان پلاسمای اکسیژن توانست گروه ،Na2SO ن ایجاد کند. شار غشای ساخته شده با حضور کامپوزیت 41.5 % افزایش داشت و پس زنی نمک های 4 Ĥ های آبدوست بر روی 81.77 % و 70.94 % بود. تمامی غشاهای ساخته شده مقاومت به گرفتگی خوبی در برابر ،% به ترتیب 92.28 NaCl و Mg2SO4 آلاینده ها نشان دادند که حاکی از بهبود ویژگی ضد گرفتگی آن ها در حضور زئولیت تیتانیم سیلیکات- 1 و کامپوزیت های آن بو