1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد جداسازی غشاهای نانوفیلتراسیون برپایه پلی اترایمید توسط نانوذرات عامل دار دی اکسید تیتانیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، پلی اتر-ایمید، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، ال-سیستین/گلیسیدیل پاس، خواص جداسازی
سال 1398
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه بنده علی ، عبدالرضا مقدسی ، فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی

چکیده

در این مطالعه، ابتدا نانوذرات تیتانیوم دی اکسید با استفاده از ترکیب ال-سیستین/گلیسیدیل پاس اصلاح گردیده و سپس نانوذرات ترکیبی تهیه شده جهت ساخت و اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر ایمید به کار گرفته شد. نتایج ارزیابی طیف سنجی مادون قرمز حاکی از شکل گیری موفقیت آمیز نانو ذرات ترکیبی می باشد. همچنین، جهت ارزیابی ساختار و سطح غشاها از آنالیز عکس برداری میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد. میزان ترواش پذیری و عملکرد جداسازی غشاهای ساخته شده، توسط شار آب خالص عبوری و پس دهی میزان نمک ارزیابی شد. نتایج به دست آمده حاکی از افزایش قابل توجه میزان شار آب خالص تا L/m2.h 03/22 در غشای حاوی 1 درصد وزنی نانوذرات ترکیبی می باشد که به دلیل حضور گروه های آب دوست در سطح غشا نسبت داده می شود. به علاوه، میزان پس دهی نمک سدیم سولفات در غشاهای اصلاح شده به 78% رسید که نسبت به غشای پایه پلی اتر- ایمید خالص افزایش یافت. غشای اصلاح شده حاوی نانوذرات ترکیبی کارآیی بالاتری در مقایسه با نمونه غشای حاوی ترکیب ال-سیستین/گلیسیدیل پاس و نیز غشای پایه نشان داد. نتایج به دست آمده حاکی از بهبود خواص ضدگرفتگی غشاهای اصلاح شده محتوی نانوذرات ترکیبی در مقایسه با نمونه پایه می باشد.