1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی مدل ماکسول بر بازده جداسازی 2 CO / 4 CH غشاهای شبکه آمیخته PVA
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مدلسازی، ماکسول مدل ، جداسازی غشایی، فرآوری گاز طبیعی، دی اکسیدکربن
سال 1395
پژوهشگران الهه گندمکار ، سمانه کودزری فراهانی ، سمانه بنده علی ، عبدالرضا مقدسی ، فهیمه پرویزیان

چکیده

غلظت دی اکسید کربن در گاز طبیعی بسته به چاه منبع، بین %55 4 متغیر - است. گاز طبیعی جهت رسیدن به کیفیت مد نظر برای انتقال توسط خطوط لوله %5 2 دی اکسید کربن( میبایست - ( فرآوری شود. جداسازی غشایی یکی از تکنولوژی های مورد توجه در این زمینه می باشد.با توجه به اهمیت و خواستگاه این جداسازی در این مقاله به مدلسازی جداسازی دی اکسیید کیربن از گیاز متیان بعنیوان گیاز طبیعیی توسط غشا پلی وینیل الکل شبکه ای شده با گلوتارآلدئید با ترکیب درصد های وزنی 5،5،55،55،25،95 و 45 دی اتیل آمین پرداخته شیده است. لذا غشای مورد نظر با مدل ارائه شده توسط ماکسول، مدل شده اسیت و نتیایح حاصیل از میدل ماکسیول بیا داده هیای آزمایشیگاهی گزارش شده مقایسه گردیده و درصد خطا ترسیم شد. بررسی نتایح نشان دادند که مدل ماکسول برای غشای پلی وینیل الکل شبکه ای شده با گلوتارآلدئید با 45 درصد وزنی دی اتیل آمین تطابق خوبی دارد و کمترین خطای نسبی مربوط به این نمونه غشا می باشد.