1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان به منظور بهبود عملکرد غشای نانو فیلتراسیون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، نانوفیلتراسیون، سنتز نانو ذرات کامپوزیتی، ساخت و اصلاح غشا
سال 1400
پژوهشگران علی داودی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

امروزه فناوری غشایی بهعنوان تکنولوژی پیشتاز در نمکزدایی از منابع آبی شناخته میشود. این برتری به دلیل داشتن مزایای چشمگیری همچون راندمان بالای حذف، کیفیت مطلوب آب تولیدی، مصرف انرژی پایین و... در مقایسه با دیگر روشهای مرسوم است. درنتیجه، بهینهسازی عملیاتی این فرآیند بهمنظور دستیابی به بالاترین کیفیت محصول و افزایش پایداری غشا در اولویت است. در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از روش تغییر فاز، ساختهشده و از آن برای نمکزدایی از محلول آبی ساختگی نمک سدیم سولفات از طریق الگوی فیلتراسیون انتهای بسته، استفاده گردید. در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون شبکه آمیخته بر پایه پلی اتر سولفون بهعنوان پلیمر پایه، پلی وینیل پیرولیدن بهعنوان حفره ساز و دی متیل استامید بهعنوان حلال می باشد. از سنتز نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان بهعنوان افزودنی بهمنظور بهبود خواص غشاها استفاده شد. عکس میکروسکوپ الکترونی، آنالیز تبدیل فوریه مادونقرمز، عکس میکروسکوپ نوری، آزمایشهای محتوای آب، زاویه تماس آب، اندازهگیری تخلخل، جذب اتمی، مقاومت غشا در برابر گرفتگی، پس دهی نمک، و شار عبوری بهمنظور بررسی خواص غشاهای ساختهشده موردبررسی قرار گرفتند. عکس میکروسکوپ نوری توزیع نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان را در داخل غشاهای SEM شبکه آمیخته نشان داد. برای بررسی کانالهای عبوری و ساختار درونی غشاهای ساختهشده تصاویر تهیهشده از مقطع عرضی غشاها موردبررسی قرار گرفت. طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز گروه عاملی نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان را نایید کرد. مقدار شار عبوری از غشاهای اصلاحشده، نسبت به غشای فاقد نانوذره، بیشتر بودند. پس دهی نمک سدیم سولفات از 84 % که مربوط به غشای فاقد نانوذره بود، 44 % که مربوط به غشای 1 درصد وزنی نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان بود افزایش / به 48 یافت. وقتیکه نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان به محلول پلیمری اضافه شدند، محتوای آب 4 درصد وزنی از نانوذره کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان افزایش یافتند / 4 و 0 / غشاها و در غلظتهای 40 4 و 1 درصد وزنی کاهش یافتند، همچنین تخلخل غشا روندی افزایشی داشته است. با توجه / و در غلظتهای 1 4 درصد وزنی نانو ذرات کامپوزیتی کربن دی سولفید/کیتوسان نسبت به / به نتایج حاصلشده، غش