1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غشا نانوفیلتراسیون، نانوذرات اکسید روی، پلی اتر سولفون
سال 1399
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه سعدی ، سیدمحسن حسینی ، فهیمه پرویزیان ، سمانه بنده علی

چکیده

در پژوهــش حاضــر، غشــاهای نانوکامپوزیتــی از نانــوذرات آبدوســت روی اکســید )ZnO( و پلــی وینیلیــدن فلورایــد )PVDF( توســط روش تغییــر فــاز تهیــه شــدند. اثــر غلظتهــای مختلــف نانــوذرات در ســاخت غشــاها بــر عملکــرد جداســازی محلولهــای مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. جهــت ارزیابــی ســاختار و شــیمی ســطح غشــاها از تصاویــر میکروســکوپی الکترونــی روبشــی و طیــف ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه )ATR-FTIR( اســتفاده شــده اســت. نتایــج نشــان میدهــد کــه محتــوای آب غشــاهای ســاخته شــده از %77/96 در غشــای M1 بــدون نانــوذره بــه %79/60 در غشــای M3 شــامل %0/1 وزنــی از نانــوذرات افزایــش مییابــد و ســپس بــه %66/59 در غشــای M5 کاهــش پیــدا میکنــد. باالتریــن میــزان شــار آب خالــص عبــوری 19/97 L/m2h در %0/1 وزنــی نانــوذرات )غشــای )M3 بهدســت آمــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه فاکتــور پسدهــی ســدیم ســولفات در غشــاها دارای رونــد افزایشــی- کاهشــی اســت و از %59 بــه %82 در غشــای M3 افزایــش و ســپس از 82 بــه %62 کاهــش مییابــد. بنابرایــن، نتایــج عملکــرد بهینــه را بــرای غشــای M3 نشــان میدهنــد. ایــن مطالعــه پتانســیل غشــاهای تهیــه شــده از پلــی وینیلیدیــن فلورایــد/ روی اکســید را بــرای کاربردهــای تصفیــه فاضــاب نشــان میدهــد.