1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر متغیرهای عملیاتی بخش هیدروژناسیون واحد تصفیه هیدروژنی بنزین پالایشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند بر روی کیفیت محصول بنزین سبک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژناسیون، راکتور، برج جداکننده، شبیه سازی
سال 1399
پژوهشگران سعید گودرزی منش(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

امروزه با سنگین تر شدن مخازن نفتی، وجود واحدهای کت کراکر و طبع آن واحدهای تصفیه هیدروژنی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این واحدها محصولات هیدروکربنی تولید شده مانند بنزین و دیزل با تزریق هیدروژن در راکتورهای هیدورژناسیون و سولفورزدایی تصفیه شده و مقدار دی الفین، سولفور و نیتروژن آن به مقدار استاندارد طراحی خود می رسد. در این تحقیق بخش هیدروژناسیون واحد تصفیه هیدروژنی بنزین کت کراکر پالایشگاه امام خمینی شازند با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS V.10 شبیه سازی شده و سپس تاثیر متغیرهای عملیاتی بخش هیدروژناسیون بر کیفیت محصول بنزین سبک بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش دما و فشار راکتور هیدروژناسیون بنزین کت کراکر مقدار ترکیبات سولفوره سبک و دی الفین موجود در محصول کاهش و با افزایش هیدروژن تزریقی به راکتور مقدار ترکیبات سولفوره سبک افزایش و دی الفین موجود در محصول کاهش می یابد. نتایج بررسی متغیرهای عملیاتی برج جداکننده نشان می دهد با افزایش دمای کندانسور و دمای ریبویلر و کاهش دمای سینی محصول، ترکیبات گازهای سبک سولفوردار در محصول بنزین کاهش می یابد.