1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات نانوذرات اصلاح شده بر روی غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه ی پلی اتر ایمید جهت بهبود خواص فیزیکی-شیمیایی و عملکرد جداسازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: نانوفیلتراسیون، گلیسیدیل پاس، آمینو اسیدها، فلزات سنگین، خواص آب دوستی، خواص ضدگرفتگی
سال 1398
پژوهشگران سمانه بنده علی(دانشجو)، عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

چکیده: بررسی اثرات نانوذرات اصلاح شده بر روی غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه ی پلی اتر ایمید جهت بهبود خواص فیزیکی-شیمیایی و عملکرد جداسازی در این پروژه، ساخت و اصلاح عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه ی پلی اتر ایمید بررسی شده است. در ابتدا تاثیر غلظت های وزنی مختلف از گلیسیدیل پاس در پلی اتر ایمید مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نانوذرات از عامل دار شدن گلیسیدیل پاس توسط آمینو اسیدها شامل ال-سیستن، ال-تیروزین و ال-سرین ساخته شدند. سپس غشاهای ساخته شده و نانوذرات سنتز شده مورد شناسایی و آنالیز قرار گرفتند. غشاها با روش وارونگی فاز با استفاده از ضدحلال تهیه شدند و تاثیر این نانوذرات آب دوست بر ساختار، خواص فیزیکی-شیمیایی و عملکرد جداسازی غشایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیب گلیسیدیل پاس در پلی اتر ایمید، افزایش شار آب خالص از L/m2h 63/14-17 به حدود L/m2h 36 در wt.%1 از این افزودنی را نشان داد. میزان نرخ بازیابی شار در غلظت بهینه ی گلیسیدیل پاس (wt.% 1) به حدود 43% رسید و میزان پس دهی نمک های سولفات سدیم، نیترات سرب، نیترات مس و نیترات نیکل به ترتیب از حدود 69%، 44%، 40% و 16% به مقادیر 78%، 94%، 99% و 42% ارتقاء پیدا کردند. همچنین نرخ بازیابی شار آب خالص در این غشا 32% بود. در ادامه با معرفی نانوذرات اصلاح شده توسط ال سیستن (L-cysteine POSS)، میزان شار آب خالص به مقدار قابل توجهی در حدود L/m2.h 95 برای غشای محتوی wt.%1 از نانوذرات افزایش داشت. میزان پس دهی برای غشای نانوکامپوزیتی اصلاح شده با غلظت بهینه از L-cysteine POSS (wt.% 1) به ترتیب برای نمک های سولفات سدیم، سولفات کروم، نیترات سرب و نیترات مس به مقدار 13%، 34%، 48% و 53% نسبت به غشای پلی اتر ایمید خالص افزایش داشت. همچنین نرخ بازیابی شار به 95% برای غشای wt.% 1 از نانوذرات L-cysteine POSS ارتقاء پیدا کرد. علاوه بر این اثر شرکت این نوع نانوذرات بر روی سطح غشاهای پلی اتر ایمید در غلظت های مختلف توسط متیل متاکریلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بالاترین میزان شار آب خالص (L/m2h 63/70) را در wt.% 01/0 از نسبت نانوذره L-cysteine POSS به متیل متاکریلات نشان دادند. علاوه بر این میزان پس دهی نمک های سولفات سدیم، سولفات کروم، نیترات سرب و نیترات مس به ترتیب 84%، 81%، 83% و 79% در wt.% 03/0 از نسبت نانوذرات