1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح خواص غشای نانو فیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات زئولیت جهت شیرین سازی آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا،نانو فیلتراسیون ،نانو ذرات زئولیت ،
سال 1395
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد مشاور)، فریبا امیری(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه غشای ماتریکس مرکب نانو فیلتراسیون PES/zeoliteبا روش وارونگی فاز و محلول پلیمری با حلال دی متیل استامید به عنوان حلال و پلی ونیل پیرولیدون به عنوان حفره ساز ساخته و تهیه شده و تاثیر افزودن نانو ذرات زئولیت بر روی عملکرد و خواص غشای نانو فیلتراسیون PESبررسی شد .عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان می دهد که با افزودن نانو ذرات زئولیت به درون محلول پلیمری ، تخلخل در لایه بالایی و جداساز غشاء افزایش پیدا کرده است .عکس هایSEM و SOM تجمع نانو ذرات زئولیت بر روی سطح غشا را برای نرخ بار گزاری بالا نشان می دهد . زبری غشاء با افزودن نانو ذرات زئولیت به درون محلول پلیمری کاهش پیدا کرد .نتایج نشان می دهد که در ابتدا درصد آب همرا برای غشا در افزودن درصد های وزنی 05/0 ازنانو ذرات به درون محلول پلیمری افزایش و با افزودن غلظت های بالاتر از نانو ذره به درون محلول پلیمری کاهش پیدا کرده است.استفاده از نانو ذرات زئولیت به درون محلول پلیمری باعث کاهش زاویه تماس آب از 02/ 62برای PES خالص به 87/36 برا ی غشای پر شده با 1/0 درصد وزنی از نانوذرات زئولیت شده است . همچنین شار آب و مقاومت کششی با افزودن نانو ذرات زئولیت تا غلظت 1/0 درصد وزنی بهبود یافت و با افزایش بیشتر مقدار نانو ذرات در ساختار غشاء ، مقدار آنها کاهش پیدا کرده است.نرخ کاهش شار غشای تهیه شده نشان می دهد که غشاهای ماتریکس مرکب PES/zeolite دارای خاصیت ضد گرفتگی بهتری نسبت به غشای PES خالص می باشد.