1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانوکامپوزیت های گرافن اکساید/ فسفات آهن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، گرافن اکساید/فسفات آهن ، سنتز نانوذره
سال 1401
پژوهشگران میلاد آقامحمدی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سمانه بنده علی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از روش تغییر فاز، ساختهشده و از آن برای نمکزدایی از محلول آبی ساختگی نمک سدیم سولفات از طریق الگوی فیلتراسیون انتهای بسته، استفاده گردید. در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون شبکه آمیخته بر پایه پلی اتر سولفون بهعنوان پلیمر پایه، پلی وینیل پیرولیدن بهعنوان حفره ساز و دی متیل استامید بهعنوان حلال می باشد. از سنتز نانو ذرات کامپوزیتی گرافن اکساید/ فسفات آهن بهعنوان افزودنی بهمنظور بهبود خواص غشاها استفاده شد. عکس میکروسکوپ الکترونی، آنالیز تبدیل فوریه مادونقرمز، عکس میکروسکوپ نوری، آزمایشهای محتوای آب، زاویه تماس آب، اندازه- گیری تخلخل، مقاومت غشا در برابر گرفتگی، پس دهی نمک، و شار عبوری بهمنظور بررسی خواص غشاهای ساختهشده موردبررسی قرار گرفتند. برای بررسی کانالهای عبوری و ساختار درونی غشاهای ساختهشده تصاویر SEM تهیهشده از مقطع عرضی غشاها موردبررسی قرار گرفت. طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز گروه عاملی نانو ذرات کامپوزیتی گرافن اکساید/فسفات آهن را نایید کرد. مقدار شار عبوری از غشاهای اصلاحشده، نسبت به غشای فاقد نانوذره، بیشتر بودند. پس دهی نمک سدیم سولفات از 40 % که مربوط به غشای فاقد نانوذره بود، 0 درصد وزنی نانو ذرات کامپوزیتی گرافن اکساید/فسفات آهن بود افزایش یافت. / به 26 % که مربوط به غشای 5 وقتیکه نانو ذرات کامپوزیتی گرافن اکساید/فسفات آهن به محلول پلیمری اضافه شدند، محتوای آب غشاها در 0 درصد وزنی از نانوذره کامپوزیتی گرافن اکساید/فسفات آهن افزایش یافتند و در / 0 و 5 / غلظتهای 05 0 و 1 درصد وزنی کاهش یافتند، همچنین تخلخل غشا روندی افزایشی داشته است. با توجه به / غلظتهای 01 0 درصد وزنی نانو ذرات کامپوزیتی گرافن اکساید/فسفات آهن نسبت به / نتایج حاصلشده، غشای حاوی 5 0 درصد وزنی از نانو / سایر غشاها عملکرد مناسبتری داشت و بهعنوان غشای بهینه معرفی شد. افزودن 05 ذرات به محلول پلیمری موجب بهبود خصوصیات ضد گرفتگی بهتری نسبت به سایر غشاها شد.