1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بررسی اثر استن به عنوان کمک حلال در محلولهای پلیمری بر عملکرد غشای نانو فیلتراسیون پلی اتر سولفون جهت شیرین سازی آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای شبکه آمیخته، نانوفیلتراسیون، استون، مشخصه های فیزیکی و شیمیایی، خواص ضد گرفتگی
سال 1395
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد مشاور)، حمیده امینی فرد(دانشجو)

چکیده

ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری بر پایه پلی اترسولفون و اصلاح آن توسط استون به عنوان کمک حلال در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون شبکه آمیخته بر پایه ی پلیمر پلی اترسولفون به عنوان پلیمر پایه، پلی وینیل پیرولیدن به عنوان ایجاد کننده حفره و دی متیل استامید به عنوان حلال با روش تغییر فاز ساخته شد. استون به عنوان کمک حلال در ساخت غشا استفاده شد. آزمایش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، عکس میکروسکوپ الکترونی، عکس سه بعدی سطح، آزمایش های زاویه تماس آب، محتوای آب، مقاومت مکانیکی کششی، اندازه گیری تخلخل، پس دهی نمک و شار عبوری برای بررسی غشاهای ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفتند. عکس میکروسکوپ الکترونی نیز تشکیل حفره های عریض را در داخل غشاهای اصلاح شده نشان داد. شار عبوری تقریبا یک روند ثابت نزولی را برای غشاهای اصلاح شده داشت. آبدوستی سطح غشاها روند مشابه روند شار داشت (افزایش غلظت استون آبدوستی را کاهش داد). پس دهی نمک از 5/70% که مربوط به غشای اصلاح نشده بود به 8/86% که مربوط به غشای دارای 40/0(غشای شماره 5) وزنی استون بود افزایش یافت. مقاومت کششی غشاها با افزایش غلظت استون مایع به عنوان کمک حلال افزایش یافت. با افزودن استون به محلول پلیمری، محتوای آب غشاها تا غلظت 30 درصد وزنی از کمک حلال(215/1 گرم) کاهش یافت و پس از آن افزایش یافت. تخلخل غشاها نیز با افزودن استون کاهش و سپس افزایش یافت. نمونه اصلاح شده ای که حاوی 40 درصد وزنی از استون بود خصوصیات ضد گرفتگی بهتری را نسبت به سایر غشاها از خود نشان داد