1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه آکریلونیتریل بوتادین استایرن با استفاده از پلی اتیلن گلیکول: بررسی اثر غلظت پلی اتیلن گلایکول بر عملکرد و ساختار غشاها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آکریلونیتریل بوتادین استایرن؛ پلی اتیلن گلایکول؛ پلیمر پایه؛ ادیتیو
سال 1396
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی ، فهیمه پرویزیان ، احسان باقری پور

چکیده

در این تحقیق غشای ترکیبی ABS/PEG با غلظت ثابت برابر با 20 درصد وزنی و غلظت های مختلف از پلیمر پلی اتیلن گلایکول به عنوان ادیتیو ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. روش ساخت غشاهای فوق، روش تغییر فاز با تکنیک تهیه ی فیلم نازک پلیمری بود. برای ارزیابی غشاهای فوق از آزمون های شار آب خالص، شار آب تراوش شده از محلول آب نمک، درصد جداسازی نمک، زمان تغییر فاز فیلم پلیمری، درصد آب همراه، درصد تخلخل و میزان گرفتگی استفاده شد. تاثیر افزایش غلظت پلیمر پلی اتیلن گلایکول بر ساختار و عملکرد، تاثیری دو گانه بود. به این معنی که تا غلظت برابر با 6 درصد وزنی، باعث بهبود خواص و عملکرد غشا می شد اما استفاده ی آن در غلظت های بالاتر موجب تاثیر منفی در ساختار و عملکرد غشا می شد. به علاوه مشخص شد غشاهای دارای ادیتیو، به مراتب شار پایدارتری در برابر گرفتگی داشتند و کاهش شار آن ها در طول زمان فیلتراسیون کمتر بود. برای مطالعه ی بیشتر بر خواص غشاهای ساخته شده، اثر پارامترهایی چون غلظت خوراک، فشار عملیاتی و دمای خوراک نیز بر مقدار شار اندازه گیری گزارش گردید.