1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کراس لینکینگ گرفن اکساید توسط Eosin Y برای کاربرد در غشای شبکه آمیخته نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، نانوذرات Eosin Y-GO ، نانوذره Eosin Y ، سورفاکتانت Eosin Y-GO
سال 1400
پژوهشگران حامد شیخی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

در پژوهش پیش رو، غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلیاترسولفون با استفاده از روش وارونگی فاز با تکنیک غوطهور سازی در حمام غیر حلال ساخته شدند. از پلیمر پلیوینیلپیرولیدون به عنوان ایجاد کننده حفره و از دیمتیل استامید به عنوان حلال استفاده شد. غشاهای ساخته شده از پلیمر پلیاترسولفون آب گریز میباشند و ما برای حل این مشکل از نانوذره گرافن اکساید استفاده کردیم. در ادامه پژوهش از نانوذره Eosin Y بعنوان افزودنی جهت بهبود پراکندگی گرافن اکساید نیز استفاده گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی، تست مادون قرمز فوریه (FTIR) ، تست EDX ، تخلخل، شار آب خالص، پس دهی نمک و شار عبوری، آزمایش های زاویه تماس و محتوای آب به منظور بررسی خواص غشاهای ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی تشکیل حفرات متخلخل در زیر لایه و کانالهای نسبتاً عریض را در داخل غشاهای اصلاح شده نشان داد. آنالیز ظیف FTIR در فواصل باندهای 1815 - 1785 بیانگر گروههای عاملی O=C-Br در نانوذره Eosin Y-GO بود. با اضافه کردن نانو ذرات Eosin Y-GO به محلول پلیمری شاهد تغییر نرخ شار و افزایش پس دهی نمک بودیم؛ همچنین با افزودن این نانوذره شاهد افزایش آبدوستی و افزایش میزان محتوای آب بودیم. در رابطه با تخلخل و سایز حفرات نیز با افزودن نانوذره سیر صعودی و افزایش مقادیر این پارامترها ملاحظه گردید. در پایان نیز نمونه 2 اصلاح شده با 0.01 درصد وزنی نانوذره بهینه ترین عملکرد را از جهت میزان پس دهی و شار عبوری نمک سدیم سولفات )4SO2Na( در مقایسه با دیگر نمونهها نشان داد.